لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 مهرشاد جواهردشتی javaherdashtim@gmail.com رشته سیاستگذاری عمومی استاد دکترا
2 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
3 یزدان مرادی yazdan142@yahoo.com مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
4 سمیه فریدونی somayehfereidouni59@yahoo.com موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استاد دکترا
5 محمد شهرام معین moin@itrc.ac.ir استادیار دکترا