فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهرشاد جواهردشتی javaherdashtim@gmail.com رشته سیاستگذاری عمومی استاد دکترا
2 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
3 یزدان مرادی yazdan142@yahoo.com مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
4 سمیه فریدونی somayehfereidouni59@yahoo.com موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استاد دکترا
5 محمد شهرام معین moin@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
6 سیدعطالله سینائی sinaee_sa@yahoo.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
7 سید علی بنی هاشمی banihashemi1120@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
8 محمدمهدی علویان مهر alavianmehr@sutech.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
9 شاهرخ جم jam@sutech.ac.ir دانشگاه صنعتی شیراز استاد کارشناسی
10 محمد جواد دهقانی dehghani@sutech.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
11 سلیم کاظمی salim.kazami@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی دانش آموخته دکترا
12 ناهید شیخان nsheikhan@aut.ac.ir دانشگاه امیر کبیر استاد کارشناسی
13 محمد نقی زاده mohamadnaghizadeh@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
14 صدرا رشیدی sadra.rashidi@ut.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
15 سید احمد محمدی حسینی hoseiniabbas72@yahoo.com استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. استادیار دکترا
16 مهران کشتکار mkhkmphd90@gmail.com دانشگاه عالی دفاع ملی استاد کارشناسی
17 محمود احمدی شریف sharif58@gmail.com دانشگاه آزاد واحد شهر قدس استاد کارشناسی
18 ناصر  رحمدل naser8700@yahoo.com استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای- پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی پروژه های کیفی در حوزه علوم انسانی استادیار دکترا
19 سمیه زنگیان s.zangian@yahoo.com دانشگاه سمنان استاد دکترا
20 صدرا خسروی sadra.xosravi@gmail.com موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
21 طاها عشایری tashayeri@gmail.com استادیار دکترا
22 اباذر اشتری مهرجردی ashtari80@gmail.com موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
23 فاطمه سرخه دهی fatemeh_sorkhedehi@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
24 سید احمد عقیلی seyedahmad.aghili@yahoo.com دانشگاه سیستان وبلوچستان
25 مجتبی عباسیان abbasian503@gmail.com دانشگاه چابهار استادیار دکترا
26 لیلا فلاحتی l.falahati@gmail.com پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی استاد کارشناسی
27 آمنه صدیقیان sedighian_a@yahoo.com پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
28 خسرو سلجوقی ksaljoghi@yahoo.com وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
29 هوشنگ صالحی amirhoushangsalehi@gmail.com گروه مهندسی کامپیوتر، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران دانشجو کارشناسی ارشد
30 بهزاد معین bemoein@gmail.com دانشگاه زنجان استادیار دکترا
31 مهدی جم پور jampour@icg.tugraz.at دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی
32 حامد کیا kia.erhut@gmail.com استادیار دکترا
33 مریم پورکسمایی kasmaei.maryam@gmail.com پیام نور استادیار دکترا
34 دکتر احمد بخارایی bokharaei_ah@yahoo.com دانشیار دانشگاه پیام نور تهران دانشیار دکترا
35 ایمان اسلامی i.eslami@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
36 دکتر محمد زرین جویی mzarinjooee@gmail.com دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استاد دکترا