لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهرشاد جواهردشتی javaherdashtim@gmail.com رشته سیاستگذاری عمومی استاد دکترا
2 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
3 یزدان مرادی yazdan142@yahoo.com مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
4 سمیه فریدونی somayehfereidouni59@yahoo.com موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استاد دکترا
5 محمد شهرام معین moin@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
6 سیدعطالله سینائی sinaee_sa@yahoo.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
7 سید علی بنی هاشمی banihashemi1120@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
8 محمدمهدی علویان مهر alavianmehr@sutech.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
9 شاهرخ جم jam@sutech.ac.ir دانشگاه صنعتی شیراز استاد کارشناسی
10 محمد جواد دهقانی dehghani@sutech.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
11 سلیم کاظمی salim.kazami@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی دانش آموخته دکترا
12 ناهید شیخان nsheikhan@aut.ac.ir دانشگاه امیر کبیر استاد کارشناسی
13 محمد نقی زاده mohamadnaghizadeh@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
14 محمد زرین جویی mzarinjooee@gmail.com دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
15 سمیه زنگیان s.zangian@yahoo.com دانشگاه سمنان استاد دکترا
16 صدرا رشیدی sadra.rashidi@ut.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
17 سید احمد محمدی حسینی hoseiniabbas72@yahoo.com استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. استادیار دکترا
18 مهران کشتکار mkhkmphd90@gmail.com دانشگاه عالی دفاع ملی استاد کارشناسی
19 محمود احمدی شریف sharif58@gmail.com دانشگاه آزاد واحد شهر قدس استاد کارشناسی
20 ناصر  رحمدل naser8700@yahoo.com استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای- پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی پروژه های کیفی در حوزه علوم انسانی استادیار دکترا