آخرین اخبار نشریه
  نشریه صنعت و دانشگاه ( علمی پژوهشی )
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  دو فصلنامه علمـي«صنعت و دانشگاه» نشريه اي است كه با هدف ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و انديشمندان منتشر ميشود. اين فصلنـامه در پـي آن است كه زمينـه اي منـاسب را بـراي ارائـة آخرين يافته هاي علمي محققان در حوزه هاي مختلف صنعت پديد آورد. هدف از انتشار فصلنامه صنعت و دانشگاه اشاعه اندیشه‌ها و دیدگاهها، روشهای نو و یافته‌های پژوهشی و در زمینه‌های وابسته است  تا به‌ پویایی علمی جامعه علمی دامن زند.

  به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از سامانه مشابهت یاب همتاجو استفاده می نماید.

  نشریه علمی صنعت و دانشگاه، پس از ارزیابی های صورت گرفته از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401، موفق به اخذ رتبه «ج» شده است.

  انتشار مقالات پذیرفته شده بصورت دسترسی آزاد و باز می‌باشد.


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی علل جامعه شناختی گرایش به استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی (مورد مطالعه: جوانان زاهدانی)
   سعید  محمدی صادق حسین  ابراهیم زاده آسمین
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   شبکه‌های اجتماعی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر زندگی جمعی و فردی انسان‌ها دارند و هر روز بر میزان و دامنه استفاده از آنها افزوده می‌شود. عوامل اجتماعی جزء عوامل بسیار تعیین کننده‌ای در زمینه استفاده از این نوع شبکه‌ها هستند. بنابراین، در این پژوهش تلاش شده است بر تأثیر این نو چکیده کامل
   شبکه‌های اجتماعی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر زندگی جمعی و فردی انسان‌ها دارند و هر روز بر میزان و دامنه استفاده از آنها افزوده می‌شود. عوامل اجتماعی جزء عوامل بسیار تعیین کننده‌ای در زمینه استفاده از این نوع شبکه‌ها هستند. بنابراین، در این پژوهش تلاش شده است بر تأثیر این نوع عوامل از جمله خانواده، دوستان، خویشان، قومیت، رسانه و پایگاه اجتماعی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر روابط بین فردی و خانوادگی جوانان زاهدانی پرداخته شود. روش این پژوهش، پیمایش و نحوه گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه ساخت یافته است و حجم نمونه 300 نفر می باشد. جهت استخراج داده‌های این پژوهش از نرم‌افزار spss و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس، ضریب همبستگی برای شدت پیوند بین متغیرها به همراه سطح معنی‌داری آزمون (sig) استفاده گردید. این تحقیق در پی پاسخگویی به سؤالات میزان استفاده جوانان زاهدانی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی چقدر است؟ و عوامل اجتماعی مؤثر براستفاده جوانان زاهدانی از این شبکه‌های اجتماعی موبایلی کدامندمی باشد.نتایج بدست آمده ازاین پژوهش نشان دادکه 49درصد پاسخگویان از شبکه‌های اجتماعی موبایلی استفاده می‌کنند؛ به نحوی که 7/33درصد پاسخگویان از شبکه اجتماعی «تلگرام»، 9درصد از شبکه اجتماعی «واتس آپ»، 6درصد از شبکه اجتماعی «اینستاگرام» و 3/0درصد از شبکه اجتماعی «لاین» استفاده می‌کنند. 51درصد «اصلاً» از شبکه‌های اجتماعی موبایلی استفاده نمی‌کنند. عوامل اجتماعی‌ای از قبیل: روابط بین فردی، خانواده و روابط خانوادگی، بهداشت و سلامت فردی، آموزه‌های تربیتی و اخلاقی، افزایش آگاهی، اطلاعات و محتوا و مسائل اجتماعی، فرهنگی , اقتصادی و سیاسی می‌توانند در مجموع 2/88درصد واریانس متغیر وابسته یعنی استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی را پیش‌بینی نمایند پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسایی عوامل مؤثر بر مدرک گرایی در نظام آموزش عالی ایران
   نسرین  کریمی اصل حمیدرضا آراسته کامران محمدخانی مصطفی  اجتهادی
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر مدرک گرایی در نظام آموزش عالی کشور است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل محتوای کیفی از نوع تحلیل محتوای مقوله ای و از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی طبقه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات پژوهشی مرتبط با مدرک گرایی در حوز چکیده کامل
   هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر مدرک گرایی در نظام آموزش عالی کشور است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل محتوای کیفی از نوع تحلیل محتوای مقوله ای و از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی طبقه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات پژوهشی مرتبط با مدرک گرایی در حوزه آموزش عالی کشور است. تعداد 15 مقاله داخلی در دوره زمانی 20ساله مربوط به سالهای 1380 تا 1400، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از انتخاب مقالات پژوهشی به منظور تحلیل داده های حاصل از تحلیل اسناد پژوهشی از کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد، در مرحله اول (کد گذاری باز) تعداد 330 مفهوم شناسایی شد. در مرحله دوم تمام مفاهیم شناسایی شده در 24 مؤلفه کلی تر طبقه بندی شدند و در نهایت در 3 مقوله اصلی شامل شرایط سیاسی و ساختاری (6 مؤلفه)، محیط علمی و آموزشی کشور (10 مؤلفه) و شرایط اجتماعی و فرهنگی (8 مؤلفه) طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که پدیده مدرک‌گرایی محصول عوامل فراوانی است که در بروز و ظهور آن دخالت دارند. بخشی از آن عوامل ریشه در نظام آموزشی و محیط علمی کشور و همچنین ساختار و کارکرد دانشگاه و شیوه هاي مدیریت دانشگاه دارد. بخشی در نظام ساختاری و سیاسی ریشه دارد و ناشی از کژ کارکردی نهادهای متولی و دولتی است. بخشی دیگر، ریشه در نظام اجتماعی و فرهنگی دارد. ارزش‌های اجتماعی و باورهای جامعه و همچنین فرهنگ‌های موجود در کشور سبب می‌شود تا افراد پیش‌زمینه‌های ذهنی خاصی در زمینۀ ادامه تحصیل داشته باشند و به مدرک گرایی گرایش پیدا کنند پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تبیین عوامل اجتماعی اخلاق کار (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهر تهران)
   اباذر اشتری مهرجردی
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   دانشگاه مهم‌ترین رکن توسعه جامعه محسوب شده و گسترش اخلاق کار و نهادینه‌سازی آن، بسترهای شکوفایی علمی و صنعتی را در آن فراهم می‌سازد. هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل اجتماعی مرتبط با اخلاق کار است. روش تحقیق از نوع پیمایش (کمی) و ابزار آن پرسشنامه (که روایی و پایایی قابل چکیده کامل
   دانشگاه مهم‌ترین رکن توسعه جامعه محسوب شده و گسترش اخلاق کار و نهادینه‌سازی آن، بسترهای شکوفایی علمی و صنعتی را در آن فراهم می‌سازد. هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل اجتماعی مرتبط با اخلاق کار است. روش تحقیق از نوع پیمایش (کمی) و ابزار آن پرسشنامه (که روایی و پایایی قابل قبولی داشته) بوده است. با توجه به نامشخص بودن تعداد دقیق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهر تهران (جامعه آماری) تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه و به روش تصادفی، انتخاب و پرسشنامه‌ها میان آن‌ها توزیع‌شده و نهایتا تعداد 292 فرم تکمیل، و وارد تحلیل شدند. یافته‌ها نتایج نشان می‌دهد گرایش به اخلاق کار دانشگاهی در میان گروه متأهل، اعضای هیئت‌علمی جوان‌تر و در میان رشته ها به ترتیب علوم اجتماعی، علوم تربیتی، کشاورزی (خاصه رشته ترویج و آموزش کشاورزی) و نهایتا علوم پایه بیشتر از سایرین است. نتایج آزمون های آماری نیز نشان می‌دهد که بین انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعلق مذهبی رابطه مستقیم و میان سن، آنومی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و احساس تبعیض اجتماعی با اخلاق کار رابطه غیر مستقیم معنی‌داری وجود دارد و در مدل رگرسیونی نیز این عوامل توانسته¬اند 0.43 درصد تغییرات متغیر وابسته (تعهد به اخلاق کاری) را تبیین کنند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - زمینه‌ها و مؤلفه‌های تحول‌خواهی در آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده
   علی  صادقی دهخوارقانی فیروز راد حسین آقاجانی مرساء
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   در این مقاله موضوع تحول‌خواهی در آثار و افکار میرزا فتحعلی آخوندزاده با تأکید بر نمایش‌نامه‌هایش بررسی و تحلیل شده است. تحول‌خواهی در اینجا به معنی عبور از وضعیت موجود سنتی و تحقق تجدد بکار رفته است. در این مقاله‌ی توصیفی و تحلیلیِ مبتنی بر رویکرد بازتاب، با استفاده از چکیده کامل
   در این مقاله موضوع تحول‌خواهی در آثار و افکار میرزا فتحعلی آخوندزاده با تأکید بر نمایش‌نامه‌هایش بررسی و تحلیل شده است. تحول‌خواهی در اینجا به معنی عبور از وضعیت موجود سنتی و تحقق تجدد بکار رفته است. در این مقاله‌ی توصیفی و تحلیلیِ مبتنی بر رویکرد بازتاب، با استفاده از روش‌های‌ کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای کیفی، زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ظهور و بروز این گرایش و نیز مؤلفه‌های آن در افکار و آثار نمایشی و غیر نمایشی وی توصیف و تحلیل شد. «رویکرد بازتاب» در کنار رویکردهای «شکل‌دهی» و «اثر به مثابه نهاد اجتماعی» یکی از سه رویکرد اصلی سنت جامعه‌شناسی ادبیات است. در این رویکرد اثر ادبی همچون آیینه‌ای فرض می‌شود که واقعیات اجتماعی در آن انعکاس دارد و بسته به اینکه تمرکزش روی فرم و یا محتوای اثر ادبی باشد از چندین نظریه‌ی شناخته‌شده همچون نظریه‌ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن تشکیل شده است. در پژوهش حاضر برای مطالعه زمینه‌ها و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ظهور گفتمان تحول‌خواهی از روش کتابخانه‌ای و برای تعیین مؤلفه‌ها و ابعاد گفتمان تحول‌خواهی در آثار آخوندزاده از روش تحلیل محتوای کیفی استفاه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت و تغییرات سریع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد اشاره در دوره‌ی مورد بحث به شکل مثبت و منفی در شکل‌گیری و نیز محتوای آثار آخوندزاده بازتاب واضحی ‌دارد و تقابل شیوه‌های سنتی زیست اجتماعی با پدیده‌ها و شیوه‌های برخاسته از تجدد ، محور اصلی آثار وی را تشکیل داده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزه کاری کودکان خیابانی (از خانواده تا جامعه و صنعت)
   زهرا   آقابابا فهیم  مصطفی زاده علیرضا  محمدبیکی
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   مسأله بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهم اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکن چکیده کامل
   مسأله بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهم اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در کشورهای مدرن جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان در تکاپو بوده اند. درباره علت افزایش بزهکاری و بزه‌دیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته به همان نسبت نیز قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کم می¬گردد. بر همین اساس در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوا به بررسی این مهم در مجموعه قوانین مجازات اسلامی، کار، آئین دادرسی کیفری و حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخته و مهمترین نتیجه این مطالعه، آنکه بررسی مواد مختلف قوانین چهارگانه فوق نشان از وجود قوانین و ضوابط کامل و مترقی درحوزه کودک و نوجوان در نظام حقوقی ایران داشته اما مهمترین مانع در فرایند اجرایی و ضمانتهای آن است. مهمترین پیشنهاد عدم ورود این گروه، به دادرسی کیفری_تنبیهی است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - علت‌شناسی جرایم ربات‌ها: با تأکید بر نظریه انتخاب عقلانی
   محبوب افراسیاب کامران  شیرزاد
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   در دوران کنونی، هوش مصنوعی به عنوان یک پیشرفت فناورانه از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در قلمروهای متفاوت، در عین حال که منشأ خدمات برای بشر بوده، اما ظهور جرایم ربات‌ها چالش‌هایی را برای انسان‌ها به وجود آورده است. لذا، مسئله اصلی در ای چکیده کامل
   در دوران کنونی، هوش مصنوعی به عنوان یک پیشرفت فناورانه از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در قلمروهای متفاوت، در عین حال که منشأ خدمات برای بشر بوده، اما ظهور جرایم ربات‌ها چالش‌هایی را برای انسان‌ها به وجود آورده است. لذا، مسئله اصلی در این حوزه، مداخله ربات‌ها در رفتارهای مجرمانه است. در مورد جرایم نسل اول ربات‌ها/ ربات‌های غیرهوشمند باید گفت که ربات‌ها نقشی در ارتکاب جرم ندارند و تنها ابزاری در دست برنامه‌نویس محسوب می‌شوند. با وجود این، نسل ربات‌های هوشمند کنش‌گران اجتماعی فعال و عقلانی هستند که خارج از اراده برنامه‌نویس حرکت کرده و در پی تصمیم‌سازی اخلاقی برمی‌آیند. این پژوهش که درصدد تحلیل جرایم ربات‌ها در پرتو نظریه انتخاب عقلانی است، به این نتیجه رسیده است که ربات‌های هوشمند به‌سان بزهکاران یقه‌سفید در زمره بزهکارانی هستند که بیش‌ترین میزان توجه به تحلیل‌های هزینه- فایده را دارند. در کنار آن، نسل اول ربات‌ها فاقد هرگونه توانایی برای سنجش منافع و هزینه‌های جرم هستند پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تاثیر شاخص‌های اقتصادی بر توسعه صنعت گردشگری روستایی بخش رودبار قصران
   معصومه نظری
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   به طور کلی توسعه گردشگری می¬تواند تاثیرهای مثبت و منفی اقتصادی را در نواحی روستایی به همراه داشته باشد. اگر چه اثرات مثبت اقتصادی گردشگری مورد تایید است ولی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که گردشگری روستایی اثرات منفی نیز بر جامعه میزبان به دنبال دارد به این ترتیب که معمول چکیده کامل
   به طور کلی توسعه گردشگری می¬تواند تاثیرهای مثبت و منفی اقتصادی را در نواحی روستایی به همراه داشته باشد. اگر چه اثرات مثبت اقتصادی گردشگری مورد تایید است ولی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که گردشگری روستایی اثرات منفی نیز بر جامعه میزبان به دنبال دارد به این ترتیب که معمولا در مرحله اولیه توسعه گردشگری، فواید اقتصادی نمود پیدا می‌کند، ولی در مراحل بعدی و با توسعه در مقیاس انبوه و کنترل نشده، اثرات و پیامدهای منفی جلوه گر می شود. بنابراین لزوم شناخت اثرات و مدیریت و کنترل آن به منظور کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت اهمیت می‌یابد. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص‌های اقتصادی مؤثر در تحولات توسعه صنعت گردشگری روستایی بخش رودبارقصران، تأثیرات ابعاد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل سرپرستان خانوارهای روستاهای این بخش می باشند. حجم نمونه برای جامعه محلی با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر تعیین گردید. روش انجام اين پژوهش بصورت پيمايشي و با مصاحبه با پاسخ دهندگان و تکمیل پرسشنامه ها از آنها صورت گرفته است. همچنین پایایی یا قابليت اعتماد پرسشنامه از طريق آزمون مقایسه دو نسبت سنجيده شد. نتایج حاصل با استفاده از آزمون استقلال صفات به کمک توزیع کای دو نشان داد بین شاخص های اقتصادی و تاثیرهای تحولات توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - حاکمیت شایستگان، شایسته‌سالاری و تمدن نوین اسلامی
   محمد مهدی   انصاری
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   توجه به مقوله حاکمیت نخبگان و قرار گرفتن انسان‌های شایسته و توانمند در مناصب سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی یکی از موضوعات مهم و راهبردی در توسعه و پیشرفت هر نظام سیاسی و فکری است. هر نظام سیاسی که پیشرفت و تعالی را برای خود هدف‌گذاری کرده باید تلاش کند شایسته‌ترین‌ها و توانم چکیده کامل
   توجه به مقوله حاکمیت نخبگان و قرار گرفتن انسان‌های شایسته و توانمند در مناصب سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی یکی از موضوعات مهم و راهبردی در توسعه و پیشرفت هر نظام سیاسی و فکری است. هر نظام سیاسی که پیشرفت و تعالی را برای خود هدف‌گذاری کرده باید تلاش کند شایسته‌ترین‌ها و توانمندترین‌ها را در عرصة قدرت سیاسی شناسایی و به کارگیرد و پیشبرد امور را به آن‌ها بسپارد. اگر نخبگان و کارگزاران حکومتی، از شایستگی و هوشمندی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود برخوردار باشند بی‌شک می‌توان امیدوار بود که هم به چشم‌اندازهای ترسیم شده و هم به پیشرفت مادی و معنوی و استقرار رفاه و عدالت که از جمله اساسی‌ترین آرمان‌های بشری هستند دست یافت و هم زمینه‌ها و بسترهای لازم برای نیل به تمدن‌سازی نوین اسلامی را تمهید کرد. در این مقاله با روش تحلیل مضمون می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه با حاکم ساختن انسان‌های فرهیخته و شایسته که از «اهلیت» لازم در تصدی مسئولیت‌های اجتماعی برخوردارند، می‌توان مسیر پیشرفت کشور را هموار کرد و با شایسته‌سالاری گام‌های اساسی در تمدن‌سازی نوین اسلامی برداشت. فرضیه ما این است که تا شایسته‌سالاری نهادینه نشود، امکان رسیدن به تمدن‌سازی و گام برداشتن در این راه وجود ندارد. بر این باوریم که بدون شایسته‌سالاری جامعه ایرانی و اسلامی هیچ گاه روی تمدن نوین و تمدن‌سازی را نخواهد دید. بر همین اساس در مجموع، تم های اصلی و فرعی با هم مورد بررسی قرار گرفته اند و ۳۱ مفهوم استخراج شده از محتوای پژوهش و مصاحبه های انجام شده رابطه معناداری با هم پیدا کرده اند. ۳ تم اصلی عبارت هستند از وضعیت مدیریتی، وضعیت به کارگیری و وضعیت اجتماعی و فرهنگی. سایر مفاهیم در قالب ۶ تم فرعی دسته بندی شده است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - از قصد تا رفتار مصرف کننده؛ بررسی نقش تعدیلگر ریسک زیبایی شناسی و ریسک اقتصادی درک شده
   امید بهبودی زهرا محمدزاده طيبه  رمضاني
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   بین قصد و رفتار مصرف کنندگان همواره تناظر برقرار نیست و عوامل مختلف می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد که درک این عوامل برای بازاریابان اهمیت دارد. هدف اين پژوهش بررسی قصد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بر رفتار واقعی استفاده از این خدمات و نقش تعدیل‌گر ریسک اقتص چکیده کامل
   بین قصد و رفتار مصرف کنندگان همواره تناظر برقرار نیست و عوامل مختلف می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد که درک این عوامل برای بازاریابان اهمیت دارد. هدف اين پژوهش بررسی قصد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بر رفتار واقعی استفاده از این خدمات و نقش تعدیل‌گر ریسک اقتصادی و زیبایی شناسی ادراک‌شده است. روش پژوهش کاربردي، توصيفي- همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک آینده است که از خدمات الکترونیکی این بانک بهره می‌برند. از آنجا که حجم جامعه برای محقق نامشخص بوده است، از قاعده سرانگشتی جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد. با توجه به تعداد سؤالات پرسشنامه، نمونه می بایست بین 170 تا 255 نفر باشد که در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که جهت سنجش روایی آن از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره گرفته شد که در نهایت روایی و پایایی تایید شد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از تکنيک مدل‌يابي معادلات ساختاري و نرم‌افزار آماري پی ال اس صورت گرفته است. نتایج نشان داد که قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک آینده بر رفتار استفاده آنان از این گونه خدمات تاثیر دارد. همچنین ریسک اقتصادی درک شده تاثیر قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک آینده بر رفتار استفاده آنان را تعدیل می کند و اين تاثیر منفی مي باشد. در نهایت مشخص شد که ریسک زیبایی شناسی ادراک شده بر رابطه بین قصد استفاده و رفتار استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک تأثير معنادار ندارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - استفاده از مقادیر فازی در روش نهنگ برای حل مسئله مکان یابی جایگاه هاي ترمینال
   مهدی فضلی حسن حسین زاده
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   در این مقاله، از مقادير فازي در روش فرا-ابتکاري براي مکانيابي محل تاسيسات ترمینال استفاده مي¬شود. این مقاله بر اساس یک روش مدرن الهام گرفته از طبیعت به نام الگوریتم نهنگ (Whale Algorithm) نوشته شده است وبا مسائل بهینه سازی علمی و مسائل مدل سازی آزمایش شده است. برای ارز چکیده کامل
   در این مقاله، از مقادير فازي در روش فرا-ابتکاري براي مکانيابي محل تاسيسات ترمینال استفاده مي¬شود. این مقاله بر اساس یک روش مدرن الهام گرفته از طبیعت به نام الگوریتم نهنگ (Whale Algorithm) نوشته شده است وبا مسائل بهینه سازی علمی و مسائل مدل سازی آزمایش شده است. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، ضرايب فازی برای حل مسئله تخصيص مکان، اعمال شده است، به نحوي که فرضیه‌های مسئله، متغیرهای تصادفی فازی و ظرفیت هر مرکز نامحدود درنظرگرفته شده است. طبق نتایج این پژوهش، مسئله مکانیابی جایگاههای ترمینال بطور عملی حل میشود و در دنیای واقعی مکان بهینه این تاسیسات پیشنهاد میگردد همچنین نتایج بهینه سازی عددی نشان می دهد که روش پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به روش های مشابه دارد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - استراتژی‌ها و تحولات اکوسیستم اینترنت همه چیز در مالزی
   سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   در عصر دیجیتال، فناوری اینترنت همه چیز (IoE) به سرعت به یکی از ارکان اصلی توسعه فناوری و اقتصادی تبدیل شده است. مالزی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو و در حال توسعه ی واقع در جنوب شرقی آسیا، با تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء خود، آمادگی، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را برای پذ چکیده کامل
   در عصر دیجیتال، فناوری اینترنت همه چیز (IoE) به سرعت به یکی از ارکان اصلی توسعه فناوری و اقتصادی تبدیل شده است. مالزی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو و در حال توسعه ی واقع در جنوب شرقی آسیا، با تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء خود، آمادگی، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را برای پذیرش و توسعه این فناوری مورد بررسی قرار داده است. بی تردید نقشه راه اینترنت اشیاء در کشور مالزی از جمله مستندات بسیار غنی در مطالعه برنامه‌های كلان اینترنت همه چیز است. این نقشه راه تحلیل موقعیت کنونی و آینده مالزی در حوزه اینترنت اشیاء از جمله زیرساخت‌ها، داده و اطلاعات، امنیت، اکوسیستم و استعداد را ارائه می‌دهد و سپس به تحلیل شکاف می پردازد. مطالعات نشان می‌دهد که پذیرش نسل جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات در مالزی، زمینه‌ساز توسعه اینترنت همه چیز بوده فرصت‌های نوآوری اقتصادی را ترسیم کرده و باعث می‌شود تا این تکنولوژی به عنوان سکویی برای تجاری‌سازی نتایج تحقیقات توسط تشکل‌های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد. این نقشه راه همچنین اهمیت ایجاد تعادل میان توسعه و امنیت در این حوزه را تأکید می‌کند و بیان می¬کند که مالزی با پیشرفت در این حوزه می‌تواند به عنوان هاب برتر و نقطه تمرکز منطقه‌ای در توسعه اینترنت همه چیز باشد. نسل جوان این کشور نیز به شدت به آن علاقه‌مند بوده و نه تنها مصرف‌کننده بلکه توسعه‌دهندگان خلاق آن هستند. مقاله حاضر، برجسته می‌کند که مالزی به عنوان یکی از پیشتازان جهانی حرکت در حوزه فناوری اینترنت همه چیز شناخته می‌شود. این کشور با پیشرفت زیرساخت‌ها، رشد فروش داخلی و صادرات، توسعه خدمات و سکو‌ها، تاکید بر نوآوری و اهمیت منابع انسانی، و از همه مهمتر تدوین نقشه راه جامع و کامل اینترنت اشیاء، به یکی از پیشگامان این حوزه تبدیل شده است و توانسته است از دو جنبه منفعت ببرد. یکی با به دست آوردن ارزش جدیدی که از نوآوری در فناوری حاصل می‌شود و دیگری با به دست آوردن مزیت رقابتی و به دست آوردن سهم بازار در برابر دولتهایی که قادر به تغییر و سرمایه‌گذاری در بازار ‌اینترنت همه چیز نبودهاند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - مدل موانع تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی
   اسماعیل مزروعی نصرابادی امیرحسین  فلاحی نژاد
   شماره 55 , دوره 15 , بهار-تابستان 1401
   زنجیره تأمین فرش ماشینی با اختلالات متعددی روبرو است و لازم است تاب آور باشد. در راستای تاب‌آوری، شناسایی موانع اهمیت زیادی دارد. تحقیقات قبلی موانع را بدون در نظر گرفتن مراحل تاب‌آوری بررسی کرده‌اند. در این تحقیق موانع تاب‌آوری بر اساس مراحل 5 گانه تاب‌آوری شناسایی و م چکیده کامل
   زنجیره تأمین فرش ماشینی با اختلالات متعددی روبرو است و لازم است تاب آور باشد. در راستای تاب‌آوری، شناسایی موانع اهمیت زیادی دارد. تحقیقات قبلی موانع را بدون در نظر گرفتن مراحل تاب‌آوری بررسی کرده‌اند. در این تحقیق موانع تاب‌آوری بر اساس مراحل 5 گانه تاب‌آوری شناسایی و مدل آن‌ها ارائه گردید. جامعه آماری تحقیق خبرگان زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی، شیوه نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی، حجم نمونه در مرحله شناسایی عوامل بر اساس اشباع نظری برابر با 14 نفر و در مرحله مدل‌سازی برابر با 10 نفر است. نتایج بیانگر 20، 20، 16، 16 و 16 مانع در هریک از مراحل 5 گانه است. متغیرهای عدم اعتماد، پیچیدگی شبکه، عدم تعهد مدیریت عالی، چالش‌های فرهنگی و شایستگی پایین نیروی انسانی با توجه به تعداد تکرار در مراحل 5 گانه و نقشی که دارند اهمیت بالایی دارند و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. برای غلبه بر موانع پیشنهاد می‌شود توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقاء سیستم مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار بگیرد. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - نقش‌آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‌ای
   رضا مهدی مسعود شفیعی
   شماره 35 , دوره 10 , بهار-تابستان 1396
   با توجه به نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقه ای و محلی، در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه محلی و منطقه‌ای به ویژه عواملی که دارای نفوذ قوی تری در توسعه منطقه ای درازمدت هستند، بررسی شده است. در این مقاله، با استناد به دانشگاه خصوصی چکیده کامل
   با توجه به نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقه ای و محلی، در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه محلی و منطقه‌ای به ویژه عواملی که دارای نفوذ قوی تری در توسعه منطقه ای درازمدت هستند، بررسی شده است. در این مقاله، با استناد به دانشگاه خصوصی WSB- NLU که حاصل سرمایه‌گذاری‌ مشترک دانشگاه ملی لوئیز  و ویسزا اسکولا بیزنیسو[1] می باشد، الگوی جدیدی از نهادهای آموزش عالی به‌نام «دانشگاههای‌ نسل چهارم» معرفی شده‌ است. دانشگاههای نسل چهارم، از یک‌سو، تأثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی و منطقه‌ای دارند و از سوی دیگر، این نوع دانشگاهها موجبات تحول و توسعه خود را فراهم می کنند. این مقاله، بر اساس معرفی اجمالی پروژه معظم «شبکه نوآوری و انتقال دانش» و «شهر چندرسانه‌ای» نووی ساکز[2] لهستان تدوین شده است. بر اساس محتوای این مقاله، دانشگاههای نسل چهارم فراتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینی، به مثابه ایجادکننده و فرصت ساز توسعه محلی و منطقه ای عمل می کنند. از این دانشگاهها انتظار می رود که علاوه بر تحول درونی منطبق با شرایط محیطی، زمینه تحول محیط پیرامون خود را نیز خلق کنند. در حال حاضر، اگر چه در عالم واقعیت، تعداد این نوع دانشگاهها کم می باشد، اما کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی ایجاب می کند که در دهه های آینده تعداد دانشگاههای نسل چهارم در تمامی نقاط سیاره زمین افزایش یابد. بدیهی است دانشگاههای ایران نیز نمی توانند و نباید از این تحول و دگرگونی شگرف عقب بمانند.   [1] . Wyzsza Szkola Biznesu ( WSB) - National-Louis University (NLU) [2] .Nowy Sacz پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسایی و سطح¬بندی مولفه¬های موثر بر توسعه فناوری‌های نوظهور در کشاورزی با رویکرد زنجیره تأمین
   سید امیرعلی  دیده گاه طهمورث  سهرابی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1400
   فناوری‌های جدید می‌توانند صنعت کشاورزی را نیز مانند هر صنعت دیگری متحول کنند. هدف نهایی پژوهش شناسایی و سطح بندی مولفه های موثر بر توسعه فناوری‌های نوظهور در کشاورزی با رویکرد زنجیره تأمین می-باشد. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا، مؤلفه‌های فناوری‌های نوظهور در کشاورزی چکیده کامل
   فناوری‌های جدید می‌توانند صنعت کشاورزی را نیز مانند هر صنعت دیگری متحول کنند. هدف نهایی پژوهش شناسایی و سطح بندی مولفه های موثر بر توسعه فناوری‌های نوظهور در کشاورزی با رویکرد زنجیره تأمین می-باشد. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا، مؤلفه‌های فناوری‌های نوظهور در کشاورزی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی‌شده است. مصاحبه‌ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت تعداد 34 مؤلفه و 182 شاخص بر اساس کدگذاری محوری شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی فناوری‌های نوظهور در کشاورزی با استفاده ازISM متناسب با نظرات 15 نفر از خبرگان دانشگاه تربیت مدرس ایجاد گردیده است. پس‌ از آن برای شناسایی موقعیت مؤلفه‌های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج به دست آمده فناوری‌های نوظهور در کشاورزی در شش سطح شامل مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها تشکیل‌شده است. یافته های پژوهش نشان داده با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری محل قرارگیری عوامل مختلف در نقشه پراکندگی متغیرها تحلیل میکمک انجام شد که از روی آن جایگاه متغیرهای کلیدی قابل تشخیص است. از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای مؤثر بر فناوری های نوپدید در کشاورزی مشاهده شده که سیستم ناپایدار است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - نوآوری و دانشگاه؛ تأملی بر شکل‌گیری و توسعه دانشگاه نوآور
   شیوا جوانمردی طیبه موسوی رضا  ایران پور مبارکه
   شماره 39 , دوره 11 , بهار-تابستان 1397
   امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است. بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و فناوری، کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند. یکی از اصلی­ترین و حائز اهمیت­ترین ارکان و مؤلفه­های چکیده کامل
   امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است. بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و فناوری، کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند. یکی از اصلی­ترین و حائز اهمیت­ترین ارکان و مؤلفه­های اکوسیستم نوآوری هر کشور دانشگاه­ها هستند. امروزه دانشگاه­ها نقش بسزایی در تولید علم و فناوری دارند. همچنین بسیاری از دانشگاه­­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی کردند نوآوری را در ساختار آموزشی خود به کار برده و تحول آفرین باشند. دانشگاه نوآور مناسب­ترین بستر برای نائل شدن به این هدف و بسط و گسترش نوآوری در سطوح مختلف دانشگاهی است. در این راستا تلاش شد با روش تحقیق کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی به بررسی ادبیات موضوعی دانشگاه نوآور پرداخته شود. جامعه مطالعه این تحقیق، کلیه منابع و مستندات کتابخانه‌ای بود. پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری، تبیین مفهوم و ویژگی‌های کلیدی و راهبردهای دستیابی به دانشگاه نوآور می‌پردازد. هدف از این مقاله بررسی نقش نوآوری و اکوسیستم نوآوری در شکل­گیری و توسعه دانشگاه نوآور، همچنین بررسی ساختار دانشگاه نوآور است.   پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
   محسن شفیعی نیک آبادی عظیم زارعی هانیه  شامبیاتی علی  اسکندرزاده
   شماره 39 , دوره 11 , بهار-تابستان 1397
   چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازها چکیده کامل
   چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازهای یکدیگر اطلاع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری به همکاری با هم مبادرت ورزند. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه می‌باشد. در این راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق، نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد. سپس از طریق ماتریس QFD ارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » می‌باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تخصص گریی هوشمندانه و نقش دانشگاه در تحول اکوسیستم نوآوری به سمت پایداری
   محمد زرین جویی محمدعلی نعمتی
   شماره 35 , دوره 10 , بهار-تابستان 1396
   جهانی  شدن و ظهوراقتصاددانش، در تعریف مجدد و توسعه نقش دانشگاه ها، سهم عمده ای درجامعه داشته است. فعالیت های دانشگاه ها همراه باآموزش(مأموریت اول)، و پژوهش(مأموریت دوم)، درحال گذر از مفهوم مأموریت سوم به مأموریت چهارم جهت شناسایی تعاملات بین دانشگاه ها با جامعه و خلق مش چکیده کامل
   جهانی  شدن و ظهوراقتصاددانش، در تعریف مجدد و توسعه نقش دانشگاه ها، سهم عمده ای درجامعه داشته است. فعالیت های دانشگاه ها همراه باآموزش(مأموریت اول)، و پژوهش(مأموریت دوم)، درحال گذر از مفهوم مأموریت سوم به مأموریت چهارم جهت شناسایی تعاملات بین دانشگاه ها با جامعه و خلق مشترک برای پایداری است. دانشگاه ها دراین گذر همواره درتحول از دانشگاه کارآفرین به دانشگاه تحولی بوده اند. توانمندسازهای عمده نوآوری(خلق مشترک واستخراج دانش،جستجوی فرصت و ظرفیت سازی)، اصول اساسی مارپیچ سه و چهارجانبه و نقشی که دانشگاه ها از راه مأموریت سوم و چهارم درجهت توسعه ظرفیت ها و حمایت از تغییر مفهوم نوآوری ازطریق رویکرد راهبرد تخصص گرایی هوشمندانه دارند، موردبررسی قرارگرفته است. در این جستار مطالعاتی که به نقش های دانشگاه ها در رویکرد تخصص گرایی هوشمندانه پرداخته شده را موردبررسی قرار داده است. همچنین از منظرسیاست نوآوری و اشاراتی درمورد مسایل و روندها بخصوص در کشورهای درحال توسعه پرداخته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
   امین نیک پور
   شماره 33 , دوره 9 , پاییز-زمستان 1395
   هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده چکیده کامل
   هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده و تعداد 325 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه­های توانمندسازی سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان بوده‌‌اند که روایی و پایایی آن‌ها به تأیید رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده شده است و داده­ها از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته­های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است و توانمندسازی سازمانی علاوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر می‌گذارد، هم‌چنین نقش میانجی‌‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان تأیید شد.   پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر
   علی‌اکبر  امین‌بیدختی محمدعلی نعمتی سودابه  محمودی
   شماره 19 , دوره 6 , بهار-تابستان 1392
   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با میانجی‌گری یادگیری سازمانی میان کارکنان و مدیران دانشگاه امیرکبیر به اجرا در آمد. نمونه آماری این پژوهش 260 نفر از کارکنان و مدیران امیرکبیر در شهر تهران بود. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندا چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با میانجی‌گری یادگیری سازمانی میان کارکنان و مدیران دانشگاه امیرکبیر به اجرا در آمد. نمونه آماری این پژوهش 260 نفر از کارکنان و مدیران امیرکبیر در شهر تهران بود. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش و یادگیری سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط چند تن از متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه سرمایه فکری 916/0، تسهیم دانش 893/0، یادگیری سازمانی 875/0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده سرمایه فکری، تأثیر مثبت و معناداری بر تسهیم دانش و یادگیری سازمانی دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت
   محمد عزیزی اکرم  عزیزی
   شماره 31 , دوره 9 , بهار-تابستان 1395
   آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای چکیده کامل
   آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای برتر در زمینه آموزش کارآفرینی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاههای برتر در زمینه کارآفرینی با توجه به رتبه‌بندی سالانه مراکز معتبری چون مجله کارآفرین و تایمز انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روشها و ابزارهای مختلفی چون بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های اینترنتی این دانشگاههای برتر و گزارشهای آنها بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در دانشگاههای برتر برای آموزش کارآفرینی از لحاظ ویژگیهای نهادی دانشگاه، حوزه و قلمرو آموزش، شیوه اجرای دوره ها، فعالیتهای ترویجی و گسترش و ارزشیابی با اتکا به منابع صنعت توجه ویژه ای کرده اند. یافته های این مقاله می تواند برای دست اندرکاران صنعت، آموزش عالی و دانشگاهها در خصوص سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزش کارافرینی کمک شایانی نماید.   پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - نظام ملی نوآوری با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفرينی
   مسعود شفیعی محمدعلی نعمتی
   شماره 9 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1389
   تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بيست ساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيش رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. چکیده کامل
   تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بيست ساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيش رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. تحقق اقتصاد دانش با رويکردی جهانی نيازمند پيدايش، نضج و برقراری تعاملات پويا ميان نظام‌های ملی علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی در کشور است که نظام ملی نوآوری از جايگاه ويژه‌ای در اين ميان و در راستای دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش برخوردار است. نهادهای اساسی شکل دهنده نظام ملی نوآوری بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی اتزكويتز و ليدسدروف مشتمل بر سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت است. از ديگر سو، اشاعه، ترويج و تعميق فرهنگ کارآفرينی در ميان آحاد جامعه به طور اعم و در ميان سه نهاد اساسی فوق در سطوح کلان، ميانی و خرد به طور اخص، به عنوان يکی از مهمترين الزامات و پيش نيازهای تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می‌شود. بنابراين مقاله حاضر در بخش نخست به تبيين جايگاه نظام ملی نوآوری در فرايند توسعه ملی خواهد پرداخت، سپس توسعه فرهنگی کشور به ويژه در حوزه نوآوری و کارآفرينی مورد مداقه قرار خواهد گرفت و در نهايت علاوه بر تشريح نقش توسعه فرهنگ کارآفرينی در شکل گيری و گسترش نظام ملی نوآوری، راهکارهای اجرايي به منظور ارتقا و بهبود اين خرده فرهنگ ارزشمند و اساسی در کشور ارائه خواهد گرديد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت
   رضا مهدی مسعود شفیعی
   شماره 33 , دوره 9 , پاییز-زمستان 1395
   تعاملات فعال، سازنده و هم‌افزای دانشگاه‌ها با محیط پیرامون به‌طور عام و صنعت به‌طور خاص، یکی از مبانی توسعه دانشگاه‌ها و مطالبات جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است. تعاملات گسترده و پیوسته دانشگاه‌ها با محیط‌های نزدیک و دور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌م چکیده کامل
   تعاملات فعال، سازنده و هم‌افزای دانشگاه‌ها با محیط پیرامون به‌طور عام و صنعت به‌طور خاص، یکی از مبانی توسعه دانشگاه‌ها و مطالبات جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است. تعاملات گسترده و پیوسته دانشگاه‌ها با محیط‌های نزدیک و دور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، یک ضرورت برای بقا و پایداری دانشگاه بوده و کم‌توجهی به محیط و تحولات آن می‌تواند دانشگاه را به‌صورت فیزیکی یا ماهیتی، از صحنه جامعه و نقش‌آفرینی برای پیشرفت، محو کند. اینکه چگونه برخی دانشگاه‌ها بدون تعاملات اثربخش با محیط و صنعت، بی‌دغدغه در قید حیات‌اند و با خیال آسوده در جزیره مستقل و برج عاج خودساخته به حیات خود ادامه می دهند، ناشی از این نکته اساسی است که اصولا در حقیقت این گونه دانشگاه‌ها به معنای دقیق کلمه دانشگاه نبوده و تلقی آنها از عنوان با شکوه دانشگاه، توهمی بیش نیست. در این مقاله، با تکیه بر برخی نظریه‌های موجود نظیر الگوی همکاری‌های سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت، ایده دانشگاه کارآفرین، نظریه خدمت- یادگیری و نظریه نظام ملی نوآوری، فسلفه و چرایی تعاملات دانشگاه با صنعت و سازگاری آن با محیط پیرامون به روش مرور اسنادی، بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعاملات حقیقی دانشگاه با محیط و صنعت نه تنها برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی دانشگاه، بلکه برای تحول و توسعه سازمانی و نهادی، کارآمدی برنامه های درسی، ارتقای سطح یادگیری واقعیت‌محور و زمینه‌مند دانشجویان، توسعه هیأت علمی، تقویت سبک‌ها و توانایی‌های رهبری و بهسازی کارکنان دانشگاه‌ها ضروری است.   پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  ابر واژگان

 • صاحب امتیاز
  جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
  مدير مسئول
  مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  سردبیر
  فتح اله مضطرزاده (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  مدیر داخلی
  اباذر اشتری مهرجردی (استادیار گروه علم ‌و ‌فناوری، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، تهران، ایران)
  هیئت تحریریه
  بهروز کریمی (دانشگاه امیرکبیر) سعید یعقوبی (عضو هیات علمی) حسن ظهور (دانشگاه صنعتی شریف) سید احمد معتمدی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) علی محمد کیمیاگری (دانشگاه صنعتي امیرکبیر) حجت اله حاجي حسيني (سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. تهران،ايران) فتح اله مضطرزاده (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) علیرضا جهانگیریان (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) قاسم رمضاني نرگسي (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)
  شاپا: 2717-0446
  شاپای الکترونیکی:2783-2813

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  industryuniversity2@gmail.com
  نشانی
  کارشناس نشریه: سمیه آهاری تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612
  تلفن
  021-66485856
  تلفكس
  021-66495433
  کد پستی
  1591634311

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 14
  تعداد شماره ها 26
  مقالات چاپ شده 199
  تعداد نویسندگان 833
  تعداد مشاهده مقاله 2332277
  تعداد دانلود مقاله 301781
  تعداد مقالات ارسال شده 479
  تعداد مقالات رد شده 85
  تعداد مقالات پذیرفته شده 207
  درصد پذیرش 35 %
  زمان پذیرش(روز) 805
  تعداد داوران 95
  آخرین به روزرسانی 24/04/1403