• شماره های پیشین

 • معرفی نشریه

  دو فصلنامه علمـي«صنعت و دانشگاه» نشريه‌اي است كه با هدف ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و انديشمندان منتشر می‌شود. اين فصلنـامه در پـي آن است كه زمينـه‌ای منـاسب را بـرای ارائـه آخرين يافته‌های علمی محققان در حوزه‌های مختلف صنعت پديد آورد.

  نشریه پذيرای مقاله‌های علمی حاصل از پژوهش‌ها، رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و مقالات نظری نوآورانه و خلاقانه اسـت كه حاصل پژوهش‌هـای اصيـل نظری، كاربردی و توسعه‌ای در زمينه‌های تخصصی می­‌باشد، از اين رو از همه پژوهشگران و متخصصان دعوت می‌شود تا نتايج تحقيقات خود را براي انتشار به نشریه ارسـال كننـد. درايـن خصـوص اشاره به نكات زير ضروری است:

  مقاله‌های ارسالی به نشریه بايد دربرگيرنده نتايج نو در هر يك از حوزه‌های تخصصی آن باشد و نبايد قبلا در هيچ نشريه ديگری به چاپ رسيـده يـا به طـور همـزمان به سايـر نشريـه‌های داخلی و خارجی براي داوری ارسال شده باشد. شايان ذكر است انتشار مقالـه كاملـی كه خلاصه نتايج آن پيشتر در مجامع علمی ارائه و چاپ شده باشد، بلامانع است.

  مقاله‌های ارسالی به نشریه بايد حاوی مطالب جديد و واجد نتايج، روش‌ها، مفاهيـم، كاربـردها يا تركيبی از اين موارد باشد.

  نشریه از مقاله‌های مروری، تحليلی و توصيفی (با دعوت از صاحبنظـران برجسته) و نيز نامه به سردبير(در نقد، تحليل و تشريح مقاله‌ای خاص) استقبال می‌كند.

  مقاله‌ها بايد بتوانند اطلاعات كافی را به خواننـده منتقـل كننـد، از اين رو لازم است حاوی بخش‌های زير باشند:

  الف- عنوان مقاله:گويای اصلي‌ترين نكته و يافته مقاله. طول عنوان نبايد از 15 واژه بيشتر باشد.

  ب- مشخصات نویسندگان: شامل نـام و نام خانوادگی، شغل، وابستگی سازمـانی، نشاني پستی و الكترونيكي

  ج- چكيده: متني حاوی حداكثر 200 واژه كه بيانگر نكات اصلي مقاله باشد

  د- كليـد واژگان: شامـل 3 تا 7 واژه اصـلي كه بتـوانـد در نمايـه گـذاری مقالـه، ويژگی‌هـای آن را توصيف كند

  ه- بدنه مقاله :شامل مقدمه، تبيين مسئله اصـلي تحقيق، روش كاربـردی برای حل مسئلـه و نتايج آن. اين بخش بايد چنان كامل باشد كه خواننده با مطالعه آن به اقنـاع علمـي دست يابد از سويی لازم است نگارندگان از تطويل کلام بپرهيزند و بخش‌های غير ضروری را از مقاله حذف كنند

  و- مراجع: شامل همه كتاب‌ها، مقالـه‌ها، گزارش‌ها و صفحه‌هـای وب مورد استنـاد در مقالـه.

  ز- چکیده گسترده: نویسندگان محترم لازم است چکیده گسترده را مطابق قالب ارائه شده تنظیم کنند.

  جهت دانلود قالب چکیده گسترده اینجا را کلیک نمایید.

  یادآوری1: شكل‌ها، جدول‌ها و مراجع بايد به ترتيبي كه در متن آمده‌اند شماره گـذاری شـود. عنوان شكل در زير آن و عنوان جدول در بالای آن ذكر می‌شود.

  یادآوری2: در مقاله‌های فارسی لازم است همه اصطلاح‌ها، اسـامی و اعداد كاربردی در متن مقاله، جدول‌ها و شكل‌هـا به زبان فارسی نوشته شود و در صورت نياز معادل فارسي آن در زيرنويس صفحه آورده شود. مبنـای انتخـاب معـادل فارسـی، مصوّبـات فرهنگستـان زبان و ادب فارسی است.

  یادآوری3: شيوه نگارش فارسی فصلنامه براساس «دستور خط فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و نگارندگان لازم است اصول نگارش آن را در مقاله رعايت كنند.

  مقاله‌های دريافتی به هر دو زبان فارسی و انگليسی قابل پذيرش است. فصلنامه شماره‌های ويژه‌ای را به مقاله‌های انگليسی زبان اختصاص خواهد داد. به هر حال همه مقاله‌هـا (خواه فارسی، خواه انگليسی) بايد دارای چكيده دو زبانه باشد.

  لازم اسـت نگارندگان مقاله خود را در محيـط Word-MS به صورت دو ستونه، با فـاصلـه خطـوط 1 (Single ) و  با قلـم بي‌لوتوس  11 B Lotus (براي مقـاله فارسي) و 11 Times New Roman (براي مقاله انگليسی) و با رعايت حاشيه بالا 3 سانتيمتر

  پايين 1 سانتيمتر، چپ 2.5 سانتيمتر، راست 2.5 سانتيمتر و با توجه به نكات بند 4 ،آماده و در سایت نشريه بارگذاری كنند. در ضمن PDF آن نيز بارگذاری شود.

  یادآوری :ضـروری اسـت نشـاني كامـل پستـي والكتـرونيـكي و نيـز شمـاره تلفـن نويسنـده عهـده‌دار مكاتبات Corresponding

   Author درمقـاله ارسالي معلوم باشد تا امكان ايجاد ارتباط با نگارندگان فراهم آيد.

  نشریه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب در بررسی اولیه و در فرآیند داوری مقالات استفاده نموده و در صورت مشابهت بیش از 30% با مراجع موجود قبلی، مقاله رد خواهد شد.  هر مقاله پس از بررسـي و پذیرش اولیه سردبيـر، حداقل برای سـه داور ارسـال مي‌شـود. جمع‌بنـدی نظـريـات داوران برعهده سردبير نشریه است. نشریه حق پذيرش، ويرايش يا ردّ مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.

  حق نشر مقاله‌ها براي نشریه محفوظ است؛ از اين رو ضروری است نويسندگان «فرم تعهد نویسندگان» را امضا كند، درغير اين صورت نشریه از چاپ مقاله پذيرفته شده معذور است.