• معرفی نشریه

  دو فصلنامه علمـي«صنعت و دانشگاه» نشريه اي است كه با هدف ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و انديشمندان منتشر ميشود. اين فصلنـامه در پـي آن است كه زمينـه اي منـاسب را بـراي ارائـة آخرين يافته هاي علمي محققان در حوزه هاي مختلف صنعت پديد آورد.

  نشریه پذيراي مقاله هاي علمی-ترویجی اسـت كه حاصل پژوهش هـاي اصيـل نظري، كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي تخصصيِ می­باشد، از اين رو از همة پژوهشگران و متخصصان دعوت مي شود تا نتايج تحقيقات خود را براي انتشار به نشریه ارسـال كننـد. درايـن خصـوص اشاره به نكات زير ضروري است:

  مقاله هاي ارسالي به نشریه بايد دربرگيرندة نتايج نو در هر يك از حوزه هاي تخصصي آن باشد و نبايد قبلا در هيچ نشرية ديگري به چاپ رسيـده يـا به طـور همـزمان به سايـر نشريـه هاي داخلي و خارجي براي داوري ارسال شده باشد. شايان ذكر است انتشار مقالـة كاملـي كه خلاصه نتايج آن پيشتر در مجامع علمي ارائه و چاپ شده باشد، بلامانع است.

  مقاله هاي ارسالي به نشریه بايد حاوي مطالب جديد و واجد نتايج، روشها، مفاهيـم، كاربـردها يا تركيبي از اين موارد باشد.

  نشریه از مقاله هاي مروري، تحليلي و توصيفي (با دعوت از صاحبنظـران برجسته)و نيز نامه به سردبير(در نقد، تحليل و تشريح مقاله اي خاص) استقبال مي كند.

  مقاله ها بايد بتوانند اطلاعات كافي را به خواننـده منتقـل كننـد، از اين رو لازم است حاوي بخش هاي زير باشند:

  الف- عنوان مقاله :گوياي اصلي ترين نكته و يافتة مقاله. طول عنوان نبايد از 15 واژه بيشتر باشد.

  ب- مشخصات نویسندگان : شامل نـام و نام خانوادگي، شغل، وابستگي سازمـاني، نشاني پستي و الكترونيكي

  ج- چكيده :متني حاوي حداكثر 200 واژه كه بيانگر نكات اصلي مقاله باشد

  د- كليـد واژگان :شامـل 4 تا 7 واژة اصـلي كه بتـوانـد در نمايـه گـذاري مقالـه، ويژگي هـاي آن را توصيف كند

  ه- بدنة مقاله :شامل مقدمه، تبيين مسئلة اصـلي تحقيق، روش كاربـردي براي حل مسئلـه و نتايج آن. اين بخش بايد چنان كامل باشد كه خواننده با مطالعة آن به اقنـاع علمـي دست يابد از سويي لازم است نگارندگان از تطويل کلام بپرهيزند و بخش هاي غير ضروري را از مقاله حذف كنند

  و- مراجع: شامل همة كتاب ها، مقالـه ها، گزارش ها و صفحه هـاي وبِ مورد استنـاد در مقالـه.

  یادآوري1: شكلها، جدولها و مراجع بايد به ترتيبي كه در متن آمده اند شماره گـذاري شـود. عنوان شكل در زير آن و عنوان جدول در بالای آن ذكر مي شود.

  یادآوري2: در مقاله هاي فارسي لازم است همة اصطلاح ها، اسـامي و اعداد كاربردي در متن مقاله، جدولها و شكلهـا به زبان فارسي نوشته شود و در صورت نياز معادل فارسي آن در زيرنويس صفحه آورده شود. مبنـاي انتخـاب معـادل فارسـي، مصوّبـات فرهنگستـان زبان و ادب فارسي است.

  یادآوري3: شيوة نگارش فارسيِ فصلنامه براساس «دستور خط فارسي» مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است و نگارندگان لازم است اصول نگارش آن را در مقاله رعايت كنند.

  مقاله هاي دريافتي به هر دو زبان فارسي و انگليسي قابل پذيرش است. فصلنامه شماره هاي ويژه اي را به مقاله هاي انگليسي زبان اختصاص خواهد داد. به هر حال همة مقاله هـا (خواه فارسي، خواه انگليسي) بايد داراي چكيدة دو زبانه باشد.

  لازم اسـت نگارندگان مقالة خود را در محيـط Word-MS به صورت دو ستونه، با فـاصلـة خطـوط 1 (Single ) و  با قلـم بي لوتوس  11 B Lotus (براي مقـالة فارسي) و 11 Times New Roman (براي مقالة انگليسي) و با رعايت حاشية باال 3 سانتيمتر،

  پايين 1 سانتيمتر، چپ 2.5 سانتيمتر، راست 2.5 سانتيمتر و با توجه به نكات بند 4 ،آماده و در سایت نشريه بارگذاری كنند. در ضمن PDF آن نيز بارگذاری شود.

  یادآوري :ضـروري اسـت نشـاني كامـل پستـي والكتـرونيـكي و نيـز شمـاره تلفـن نويسنـدة عهـده دار مكاتبات Corresponding

   Authorدرمقـالة ارسالي معلوم باشد تا امكان ايجاد ارتباط با نگارندگان فراهم آيد.

  نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب در بررسی اولیه و در فرآیند داوری مقالات استفاده نموده و در صورت مشابهت بیش از 30% با مراجع موجود قبلی، مقاله رد خواهد شد.  هر مقاله پس از بررسـي و پذیرش اولیه سردبيـر، حداقل برای سـه داور ارسـال مي شـود. جمع بنـدي نظـريـات داوران برعهدة سردبير نشریه است. نشریه حق پذيرش، ويرايش يا ردّ مقاله ها را براي خود محفوظ مي دارد.

  حق نشر مقاله ها براي نشریه محفوظ است؛ از اين رو ضروري است نويسندگان «فرم تعهد نویسندگان» را امضا كند، درغير اين صورت نشریه از چاپ مقالة پذيرفته شده معذور است.