آخرین شماره

39
شماره39   سال 11 بهار-تابستان 1397
|

فهرست مقالات شیوا جوانمردی


 • مقاله

  1 - تأمل بر تضمین کیفیت و جایگاه آن در پاسخگویی بیرونی دانشگاه‌ها در راستای نیازهای جامعه و صنعت
  شیوا جوانمردی
  تضمین کیفیت در حال حاضر یکی از مسائل به روز آموزش عالی در سرتاسر جهان محسوب می ­شود. آگاهی و توانایی لازم در ایجاد بستر کیفی مطلوب و متناسب با اهداف و برنامه­ های توسعه دانشگاه و در راستای توسعه پایدار کشور نیاز هر جامعه­ ایی از جمله ایران است. تضمین کیفیت حفظ استاندارد متن کامل خلاصه
  تضمین کیفیت در حال حاضر یکی از مسائل به روز آموزش عالی در سرتاسر جهان محسوب می ­شود. آگاهی و توانایی لازم در ایجاد بستر کیفی مطلوب و متناسب با اهداف و برنامه­ های توسعه دانشگاه و در راستای توسعه پایدار کشور نیاز هر جامعه­ ایی از جمله ایران است. تضمین کیفیت حفظ استانداردهای قابل اطمینان، معتبر، منظم و پیوسته است که در راستای معیارهای موفقیت در یک دوره برنامه آموزشی یا مؤسسه آموزشی به­ کار می رود. از مؤلفه ­های با اهمیت در بحث تضمین کیفیت این است که سیستم تضمین کیفیت خود را موظف به افزایش کیفیت و حفظ محصول و خدمات بداند. امروزه با توجه به جهانی شدن بحٍث آموزش عالی،  بین ­المللی شدن دانشگاه­ ها و نیاز به ارتقای هر چه بیشتر کیفیت آموزش عالی، استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه ارتقای کیفیت آموزش عالی با در نظر گرفتن بستر و محدودیت­ های کشور و همکاری با سازمان­ های بین ­المللی نظارت بر کیفیت آموزش عالی می­ تواند کمک قابل توجه ­ایی به پیشرفت و توسعه آموزش عالی کشور کند. در این مطالعه سعی شده به چالش ­ها، تجربیات و رویکردهای جدید در زمینه تضمین کیفیت آموزش عالی در ایران و عرصه بین­ الملل پرداخته شود؛ همچنین در راستای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، به تأثیر گسترش رابطه متقابل دانشگاه- صنعت بر توسعه پایدار و تجارب بین­ المللی در این زمینه پرداخته می­ شود. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - نوآوری و دانشگاه؛ تأملی بر شکل‌گیری و توسعه دانشگاه نوآور
  شیوا جوانمردی طیبه موسوی امیری رضا  ایران پور مبارکه
  شماره 40 , سال 11 , بهار-تابستان 1397
  امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است. بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و فناوری، کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند. یکی از اصلی­ترین و حائز اهمیت­ترین ارکان و مؤلفه­های متن کامل خلاصه
  امروزه تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها بسیار مورد توجه است. بسیاری از کشورهای پیشرو در علم و فناوری، کشورهای هستند که سعی کردند نوآوری را در همه سطوح و ابعاد ارکان اکوسیستم نوآوری خود به کار گیرند. یکی از اصلی­ترین و حائز اهمیت­ترین ارکان و مؤلفه­های اکوسیستم نوآوری هر کشور دانشگاه­ها هستند. امروزه دانشگاه­ها نقش بسزایی در تولید علم و فناوری دارند. همچنین بسیاری از دانشگاه­­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سعی کردند نوآوری را در ساختار آموزشی خود به کار برده و تحول آفرین باشند. دانشگاه نوآور مناسب­ترین بستر برای نائل شدن به این هدف و بسط و گسترش نوآوری در سطوح مختلف دانشگاهی است. در این راستا تلاش شد با روش تحقیق کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی به بررسی ادبیات موضوعی دانشگاه نوآور پرداخته شود. جامعه مطالعه این تحقیق، کلیه منابع و مستندات کتابخانه‌ای بود. پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری، تبیین مفهوم و ویژگی‌های کلیدی و راهبردهای دستیابی به دانشگاه نوآور می‌پردازد. هدف از این مقاله بررسی نقش نوآوری و اکوسیستم نوآوری در شکل­گیری و توسعه دانشگاه نوآور، همچنین بررسی ساختار دانشگاه نوآور است.   جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - بررسی نقش ابعاد ده گانه ی جو خلاق کلاس در پیش بینی مولفه ی کیفیت پردیس های دانشگاهی(مورد مطالعه: دانشگاه های علامه طباطبائی، بهشتی، خوارزمی
  شیوا جوانمردی
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو خلاق کلاس درس (به تفکیک ابعاد ده گانه) در پیش­بینی مؤلفه­ی کیفیت پردیس­های دانشگاهی انجام گرفت. روش شناسی پژوهش از نوع پیمایش و توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس­های دانشگاه خوارزمی، شهید ب متن کامل خلاصه
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو خلاق کلاس درس (به تفکیک ابعاد ده گانه) در پیش­بینی مؤلفه­ی کیفیت پردیس­های دانشگاهی انجام گرفت. روش شناسی پژوهش از نوع پیمایش و توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس­های دانشگاه خوارزمی، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1394-1395 تشکیل می­داد. روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه بر اساس جدول گرجسی _ مورگان 116 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع­آوری ­داده­ها پرسشنامه­ی جو خلاق کلاس و پرسشنامه­ی کیفیت پردیس دانشگاهی به کار گرفته شد. در نهایت داده­ها با استفاده از نرم افزار 22. spssو روش رگرسیون و آزمون یومان ویتنی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد مؤلفه­های جو خلاق کلاس درس به گونه معنی­داری توان تبیین 31/0 = 2R از واریانس مؤلفه کیفیت پردیس دانشگاهی را دارا هستند (56/0 = R، 7/13 = (105 و 10)F و 001/0 > P) و سهم مؤلفه حمایت از ایده­ها (408/0 - = ) و اعتماد و اطمینان  (347/0 = ) در سطح اطمینان 95 درصد معنی­دار است و سهم بقیه مؤلفه­های ارائه شده معنی­دار نیست. همچنین بین وضعیت موجود و مطلوب پردیس دانشگاهی شکاف وجود دارد و بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا از نظر جو خلاق کلاس و کیفیت پردیس دانشگاهی تفاوت معنی­دار وجود ندارد. جزييات مقاله