آخرین شماره

39
شماره39   سال 11 بهار-تابستان 1397
|

فهرست مقالات حمید رحیمی


 • مقاله

  1 - تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت)
  حمید رحیمی
  شماره 40 , سال 11 , بهار-تابستان 1397
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 242 متن کامل خلاصه
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 242 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها، از سه پرسشنامه اخلاق کاری در چهار مولفه در قالب 23 سوال، پرسشنامه ماهیت شغلی بر اساس پنج مولفه در قالب 15 سوال و پرسشنامه دلبستگی شغلی در قالب 10 سوال استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید گردید. ضریب پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای اخلاق کاری 73/0، ماهیت شغلی 82/0 و دلبستگی شغلی 83/0 برآورد شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین اخلاق کاری، ماهیت شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان بالاتر از حد متوسط است. ضریب همبستگی نشان داد مولفه های اخلاقکاری بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت و معنادار و مولفه های ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت و غیر معناداری دارند. ضریب رگرسیون نشان داد فقط اخلاق کاری قابلیت تبیین و پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان را دارد.   جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده سازی مؤلفه های مدیریت فرانوگرا (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت)
  حمید رحیمی
  فرانوگرایی از جمله نظریه های جدیدی است که در پاسخگویی به نیازهای سازمان ها و جامعه مطرح شده است. عملی ساختن چنین مدیریتی در سازمان نیازمند وجود شرایطی است. فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی را می توان از عوامل تأثیر گذار دانست. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی متن کامل خلاصه
  فرانوگرایی از جمله نظریه های جدیدی است که در پاسخگویی به نیازهای سازمان ها و جامعه مطرح شده است. عملی ساختن چنین مدیریتی در سازمان نیازمند وجود شرایطی است. فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی را می توان از عوامل تأثیر گذار دانست. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده سازی مؤلفه های مدیریت فرانوگرا در میان کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع مطالعه توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 430 نفر از کارکنان دانشگاه کاشان بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 203 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، نوآوری سازمانی و فرانوگرایی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 88/0، نوآوی سازمانی 82/0 و فرانوگرایی 79/0 برآورد شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی به جز مؤلفه های توجه به ره آورد و سنجش پایداری، پایین تر از حد متوسط بود. میانگین مؤلفه های نوآوری سازمانی و مدیریت فرانوگرا پایین تر از حد متوسط بود. ضریب همبستگی نشان داد بین فرهنگ سازمانی و میزان تحقق مؤلفه های مدیریت فرانوگرا 68/0 و بین نوآوری سازمانی و تحقق مؤلفه های مدیریت فرانوگرا 72/0 رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.   جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - ارتباط توانمندی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی
  حمید رحیمی
  هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط توانمندی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان به تعداد 303 نفر بود که با متن کامل خلاصه
  هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط توانمندی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان به تعداد 303 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 187 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از سه پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی در چهار مؤلفه (معنی دار بودن، شایستگی، استقلال و موثر بودن)، پرسشنامه بالندگی در چهار مولفه (سطح فردی، آموزشی، حرفه ای و سازمانی) و پرسشنامه انگیزش درونی در سه مولفه (تلاش، حق انتخاب و لذت یا علاقه) بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه ها، به صورت روایی سازه و محتوایی انجام شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای توانمندسازی روانشناختی 73/0، بالندگی سازمانی 86/0 و انگیزش درونی 83/0 برآورد گردید. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از متغیرها و مولفه های توانمندسازی روانشناختی، انگیزش درونی و تمایل به بالندگی بالاتر از حد متوسط بود. ضریب همبستگی نشان داد بین توانمندسازی و بالندگی 21/0 و انگیزش درونی و بالندگی 72/0 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نقش میانجی انگیزش درونی در رابطه توانمندسازی با بالندگی اعضای هیات علمی، مثبت و معنادار است.   جزييات مقاله

 • مقاله

  4 - بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران
  حمید رحیمی
  شماره 10 , سال 5 , پاییز 1396
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران بود. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان به تعداد 220 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه متن کامل خلاصه
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران بود. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان به تعداد 220 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در پژوهش حاضر جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت استعداد با 24 سوال بسته پاسخ بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت و پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی در قالب 24 سوال بسته پاسخ استفاده شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه به صورت محتوایی توسط کارشناسان و اساتید تایید گردید. ضریب پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 81/0 و برای مدیریت استعداد 87/0برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مولفه های مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی بالاتر از میانگین فرضی  است. بالاترین میانگین در مدیریت استعداد، مربوط به مولفه جذب استعداد به میزان 93/3 بود. بین هر یک از مولفه های مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. جزييات مقاله

 • مقاله

  5 - تاثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان شناختی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده
  حمید رحیمی
  هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان شناختی کارکنان دانشگاه کاشان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و متن کامل خلاصه
  هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان شناختی کارکنان دانشگاه کاشان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری خدمتگزار با 28 گویه، مالکیت روانشناختی با 54 گویه و حمایت سازمانی با 8 گویه بسته پاسخ بر حسب مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی و  روایی سازه پرسشنامه ها تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری خدمتگزار 75/0، مالکیت روان شناختی 82/0 و حمایت سازمانی 71/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از متغیرها و مولفه های رهبری خدمتگزار، مالکیت روانشناختی و حمایت سازمانی بالاتر از حد متوسط است. رهبری خدمتگزار به میزان 33/0 و حمایت سازمانی به میزان 34/0 روی مالکیت روانشناختی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نقش میانجی حمایت سازمانی روی مالکیت روانشناختی تایید شد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان شناختی کارکنان دانشگاه کاشان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری خدمتگزار با 28 گویه، مالکیت روانشناختی با 54 گویه و حمایت سازمانی با 8 گویه بسته پاسخ بر حسب مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی و  روایی سازه پرسشنامه ها تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری خدمتگزار 75/0، مالکیت روان شناختی 82/0 و حمایت سازمانی 71/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از متغیرها و مولفه های رهبری خدمتگزار، مالکیت روانشناختی و حمایت سازمانی بالاتر از حد متوسط است. رهبری خدمتگزار به میزان 33/0 و حمایت سازمانی به میزان 34/0 روی مالکیت روانشناختی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نقش میانجی حمایت سازمانی روی مالکیت روانشناختی تایید شد.   جزييات مقاله

 • مقاله

  6 - بازاندیشی در برخی عوامل و موانع رشد خلاقیت در نظام آموزشی ایران (مورد مطالعه: مدارس دوره متوسط اول کاشان)
  حمید رحیمی
  هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رشد خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه متوسطه شهر کاشان می‌باشد. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان کاشان به تعداد 400 نفر در سال تحصیلی 95-9 متن کامل خلاصه
  هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رشد خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه متوسطه شهر کاشان می‌باشد. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان کاشان به تعداد 400 نفر در سال تحصیلی 95-94 می‌باشد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای طبقه‌ای استفاده شد. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد و پرسشنامه‌های پژوهش در میان 220 نفر از دبیران و مدیران توزیع گردید و 196 پرسشنامه معتبر، مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت (بسیار زیاد تا بسیار کم) بود. روایی پرسشنامه‌ از نظر روایی محتوایی و سازه انجام شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ در کل مقیاس، 91/0 به دست آمد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته‌ها نشان دادند که با 95% اطمینان، محتوا و تجارب یادگیری، راهبردهای یاددهی یادگیری، روش‌های ارزشیابی، امکانات و وسایل کمک آموزشی، الگوهای ارتباطی و ساختار نظام آموزشی به صورت معنی‌داری در خلاقیت دانش‌آموزان مؤثر می‌باشند.   جزييات مقاله

 • مقاله

  7 - رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده سازی مؤلفه های مدیریت فرانوگرا (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کاشان)
  حمید رحیمی
  فرانوگرایی از جمله نظریه های جدیدی است که در پاسخگویی به نیازهای سازمان ها و جامعه مطرح شده است. عملی ساختن چنین مدیریتی در سازمان نیازمند وجود شرایطی است. فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی را می توان از عوامل تأثیر گذار دانست. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی متن کامل خلاصه
  فرانوگرایی از جمله نظریه های جدیدی است که در پاسخگویی به نیازهای سازمان ها و جامعه مطرح شده است. عملی ساختن چنین مدیریتی در سازمان نیازمند وجود شرایطی است. فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی را می توان از عوامل تأثیر گذار دانست. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده سازی مؤلفه های مدیریت فرانوگرا در میان کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع مطالعه توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 430 نفر از کارکنان دانشگاه کاشان بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 203 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، نوآوری سازمانی و فرانوگرایی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 88/0، نوآوی سازمانی 82/0 و فرانوگرایی 79/0 برآورد شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی به جز مؤلفه های توجه به ره آورد و سنجش پایداری، پایین تر از حد متوسط بود. میانگین مؤلفه های نوآوری سازمانی و مدیریت فرانوگرا پایین تر از حد متوسط بود. ضریب همبستگی نشان داد بین فرهنگ سازمانی و میزان تحقق مؤلفه های مدیریت فرانوگرا 68/0 و بین نوآوری سازمانی و تحقق مؤلفه های مدیریت فرانوگرا 72/0 رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.   جزييات مقاله

 • مقاله

  8 - نقش واسطه ای انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کاشان)
  حمید رحیمی
  رهبران اصیل از طریق تلاش های خاص سبک شان در آموزش عالی، می توانند انگیزش درونی نیروی کار را برانگیخته نمایند تا آنها بتوانند رفتارهای خلاقانه از خود بروز دهند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی (مورد مطالعه: ک متن کامل خلاصه
  رهبران اصیل از طریق تلاش های خاص سبک شان در آموزش عالی، می توانند انگیزش درونی نیروی کار را برانگیخته نمایند تا آنها بتوانند رفتارهای خلاقانه از خود بروز دهند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کاشان) بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل، پرسشنامه استاندارد خلاقیت و پرسشنامه انگیزش درونی بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری اصیل 88/0، خلاقیت 85/0 و انگیزش درونی 94/0 برآورد گردید. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از متغیرها و مولفه های رهبری اصیل، خلاقیت و انگیزش درونی بالاتر از حد متوسط است. ضریب همبستگی نشان داد که رهبری اصیل به میزان 49/0 و انگیزش درونی به میزان 34/0 روی خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نقش میانجی انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل روی خلاقیت کارکنان، مثبت و معنادار است.   جزييات مقاله