فهرست مقالات حسین سرمه

  • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مسئولیت های اجتماعی در سازمان¬های علمی- آموزشی: چگونگی بازطراحی مدل کسب و کار
    رضا  عباسی حسین سرمه
    تعهد صاحبان کسب و کار به طراحی مدل کسب و کار به گونه¬ای که علاوه بر تامین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه و پایداری محیط زیست گردد، در کانون توجه مشتریان می¬باشد.هدف پژوهش حاضر باز طراحی مدل کسب و کار با تاکید بر ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در سازمان¬های علمی- آموزش چکیده کامل
    تعهد صاحبان کسب و کار به طراحی مدل کسب و کار به گونه¬ای که علاوه بر تامین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه و پایداری محیط زیست گردد، در کانون توجه مشتریان می¬باشد.هدف پژوهش حاضر باز طراحی مدل کسب و کار با تاکید بر ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در سازمان¬های علمی- آموزشی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و سازمان مورد مطالعه این تحقیق، بنیاد علمی قلم¬چی بزرگترین موسسه آموزشی غیردولتی در ایران است که در زمینه آموزش و نشر کتاب کمک درسی و برگزاری آزمون¬های برنامه¬ای و برنامه¬ریزی تحصیلی فعالیت می¬کند. در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه¬ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات شده. به همبن منظور و به عنوان نمونه تحقیق، 1300 نفر از بین گروه¬های مشتریان شامل دانش¬آموزان عادی، دانش¬آموزان و دانشجویان بورسیه شده بنیاد، دانش¬آموزان نابینا و معلول و همچنین گروه¬های سازندگان مدرسه، خوابگاه دانشگاه و کتابخانه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ارزش¬های پیشنهادی، مدل کسب و کار در لایه¬های مسئولیت اتماعیو زیست محیطی ارائه شد به گونه¬ای که در مدل جدید کسب و کار سه ارزش پیشنهادی در حوزه مسئولیت اجتماعی شامل عدالت اجتماعی (آموزشی)، خدمات ویژه به اقشار خاص و ترویج ارزش¬های مور قبول جامعه و دو ارزش پیشنهادی در حوزه زیست محیطی شامل کمک به حفاظت از محیط زیست و استفاده از فناوری¬های سبز شناسایی شدند. جزييات مقاله