آخرین شماره

33
شماره33 و 34   سال 9 پاییز-زمستان 1395

فهرست مقالات نسيم  نوسودي

  # آرشیو خبر
  1
  مقاله

  ما و آينده
    علی اکبر مستقیمی نسيم  نوسودي
  شماره 2 , سال 1 , پاییز 1387
  در اين مقاله ضمن اشاره به فعاليت‌هايي كه در گذشته در ارتباط با آينده‌نگري صورت گرفته است، به روش‌هاي جديد برنامه‌ريزي براي آينده و تعريف چالش‌هاي كلاني كه در زمره آينده‌نگري قرار مي‌گيرند پرداخته شده است. علاوه بر اين و براي نمونه به چند چالش مهم جهاني و اثرات آن اشاره چکیده کامل
  در اين مقاله ضمن اشاره به فعاليت‌هايي كه در گذشته در ارتباط با آينده‌نگري صورت گرفته است، به روش‌هاي جديد برنامه‌ريزي براي آينده و تعريف چالش‌هاي كلاني كه در زمره آينده‌نگري قرار مي‌گيرند پرداخته شده است. علاوه بر اين و براي نمونه به چند چالش مهم جهاني و اثرات آن اشاره گرديده است. در پايان به شرايط و الزامات تدوين و طراحي برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت اشاره شده است و بالأخره برنامه‌ريزي درازمدت در ايران و ساير كشورها با نگاهي بر چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران با هم مقايسه گرديده است جزييات مقاله