• صفحات المجلة

  • فهرس المقالات رضایت شغلی

   • حرية الوصول المقاله

    1 - مطالعه موردی ارتباط ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی (شیر پاستوریزه پگاه تهران)
    محمدرضا آقازاده
    با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پژوهش‌های بسیاری درباره تعیین وضعیت موجود آن‌ها در سطح سازمان‌های دنیا صورت می‌گیرد و این امر همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های ایرانی نیز میزان این متغیرها را اندازه‌گیری می‌کنند و تلاش می‌نمایند تا أکثر
    با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پژوهش‌های بسیاری درباره تعیین وضعیت موجود آن‌ها در سطح سازمان‌های دنیا صورت می‌گیرد و این امر همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های ایرانی نیز میزان این متغیرها را اندازه‌گیری می‌کنند و تلاش می‌نمایند تا از نتایج به دست آمده برای بهبود خط مشی‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه منابع انسانی بهره‌برداری کنند. این تحقیق نیز با فرض نتایج اثربخش تعهد سازمانی بالا در رفع برخی مسائل حوزه منابع انسانی در سازمان‏های ایرانی، به مطالعه موردی اثر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی در شرکت «شیر پاستوریزه پگاه تهران» پرداخته است. در ارزیابی رضایت شغلی و تعهد سازمانی به ترتیب از پرسشنامه‌های «ویسوکی و کروم» بوده و «پورتر، مودی و استریز» بهره برده شده است. پس از جمع‏آوری پرسشنامه‏ها، داده‏ها را با تحلیل‏های آماری یک متغیره (آمار توصیفی، جدول فراوانی)، دو متغیره (همبستگی و آزمون t) و چند متغیره (تحلیل تشریح و تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف از تحلیل یک متغیره آماری، بیشتر شناخت وضع موجود می‏باشد و تحلیل‏های دو متغیره و چند متغیره نیز جهت بررسی بهتر وضع موجود و شناسایی علل می‏باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار میان ابعاد رضایت شغلی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی در سازمان مورد مطالعه است که در راستای تحقیقات پورتر و همکاران است. نتیجه این تحقیق، اهمیت توجه به رضایت شغلی و ابعاد رضایت شغلی کارکنان را در بهبود تعهد سازمانی برای مدیران سازمان مورد مطالعه و دیگر سازمان‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری: نقش میانجی‌گری رضایت شغلی
    حسن غریبی
    هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در بخش خدمات(بانک پارسیان) به منظور بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آنها با رضایت مشتری است که از مدل پانتواکیز و بورنتا(2013) استفاده شده است. در این مدل رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری با ت أکثر
    هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در بخش خدمات(بانک پارسیان) به منظور بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آنها با رضایت مشتری است که از مدل پانتواکیز و بورنتا(2013) استفاده شده است. در این مدل رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی بررسی می‌شود. برای بررسی تحقیق نمونه‌ای شامل 234 نفر به صورت خوشه‌ای تصادفی از کارکنان شعب بانک پارسیان در شهر تهران انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با ۲1 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل از وجود ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری و رضایت شغلی حکایت دارد. به طور کلی، توانایی بانک پارسیان برای راضی کردن مشتریان خود به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق توانایی مستمر موثر و کارآمد کارکنان بانک و رضایت شغلی کارکنان در ارتباط است (05/0>p). تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
    امین نیک پور
    هدف از این پژوهش، تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده و تعد أکثر
    هدف از این پژوهش، تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده و تعداد 325 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه­های توانمندسازی سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان بوده‌‌اند که روایی و پایایی آن‌ها به تأیید رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده شده است و داده­ها از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته­های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است و توانمندسازی سازمانی علاوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر می‌گذارد، هم‌چنین نقش میانجی‌‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان تأیید شد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
    امین نیک پور
    هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده أکثر
    هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می­باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده و تعداد 325 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه­های توانمندسازی سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان بوده‌‌اند که روایی و پایایی آن‌ها به تأیید رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده شده است و داده­ها از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته­های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است و توانمندسازی سازمانی علاوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر می‌گذارد، هم‌چنین نقش میانجی‌‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان تأیید شد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - اندازه گيري انگیزه شاغلین و رضایت شغلی در صنعت و نقش دانشگاه و دولت در بهبود آن
    ناصر شمس
    ارتقای انگیزه کارکنان در هر حوزه کاری نتیجه مستقیم درافزایش بهره‌وری آنها دارد. برای دست یابی به این هدف مهم شناخت و اندازه‌گیری عوامل موثر در ارتقای انگيزه و رضایت شغلی درهر سازمان صنعتی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند مدیران را در تحقق اهداف سازمان یاری دهد. با توجه به أکثر
    ارتقای انگیزه کارکنان در هر حوزه کاری نتیجه مستقیم درافزایش بهره‌وری آنها دارد. برای دست یابی به این هدف مهم شناخت و اندازه‌گیری عوامل موثر در ارتقای انگيزه و رضایت شغلی درهر سازمان صنعتی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند مدیران را در تحقق اهداف سازمان یاری دهد. با توجه به اهمیت انگیزه و رضایت شغلی، در مقاله حاضر شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری انگیزه و رضایت شغلی در یک صنعت خاص بر اساس نظریه هرزبرگ طراحی و تدوین شده و با استفاده از منطق فازي شاخص¬ها تجزيه و تحليل مي-شود، سپس با توجه به نتایج حاصله راهکارهایی برای بهبود انگیزه کارکنان در صنایع توسط دانشگاه و دولت ارائه میشود. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد شاخص‌های طراحی شده باعث ارتقای انگیزه و افزایش رضایت شغلی کارکنان درصنعت مورد مطالعه می-شود تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - توسعه و اجرای اثربخش برنامه های ارزیابی عملکرد با رویکرد T.E.A.M و BOS جهت تحقق جامعه اسلامی (مطالعه موردی: مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان مرکزی)
    مهتاب عشقی عراقی
    رویكردهای T.E.A.M و BOS به عنوان روش عملی برای اجرای درست و اثربخش برنامه های ارزیابی عملكرد بیان شده است. استفاده از این رویکردها لازمه داشتن نگاه مثبت و اطلاع كامل نسبت به اهداف و سیاست های ارزیابی، بهره جویی از دانش و شناسایی نسبت به فرآیند ارزیابی، شناسایی دقیق وضعی أکثر
    رویكردهای T.E.A.M و BOS به عنوان روش عملی برای اجرای درست و اثربخش برنامه های ارزیابی عملكرد بیان شده است. استفاده از این رویکردها لازمه داشتن نگاه مثبت و اطلاع كامل نسبت به اهداف و سیاست های ارزیابی، بهره جویی از دانش و شناسایی نسبت به فرآیند ارزیابی، شناسایی دقیق وضعیت فرهنگی و جو سازمانی، مشاهده رفتار، ایجاد محیط فاقد تنش و اضطراب در هنگام ارزیابی، شناسایی وضعیت حقوق و دستمزد، پاداش ها، انتصابات، و...) و نیز اعمال حمایت های دائمی مدیریتی است. این پژوهش با هدف بررسی ویكردهای T.E.A.M و BOS در ارزیابی عملکرد کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در سال 1398 به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از دو پرسشنامه مدیریت عملکرد بالدریچ و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. داده ها به وسیله آزمون های میانگین رتبه ایی خی دو، X2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ارتباطات باز و موثر، دستیابی به اهداف عملکرد تعیین شده و برنامه برای رفتار غیر اثربخش، بازخورد، جهت دهی، مشاهده و نظارت، مهارت، تبادل نظرات و ابراز احساسات در مورد شغل، تدوین یك شرح پست شفاف، استانداردهای عملكرد شغلی و هدف های كاری مناسب، رهبری، آموزش، مشاوره و مربیگری، توانایی ها، رضایت و تعهد شغلی، مشاهده رفتار، صلاحیت های کارکنان با ارزیابی عملکرد کارکنان رابطه معنادار وجود دارد همچنین پیاده سازی درست و دانسته مراحل چهارگانه رویكرد T.E.A.M می تواند اشتباهات رایج در ارزیابی عملكرد را کم یا كنترل كند. تفاصيل المقالة