آخرین شماره

39
شماره39   سال 11 بهار-تابستان 1397
|

فهرست مقالات عظیم زارعی


 • مقاله

  1 - استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
  محسن شفیعی نیکابادی عظیم زارعی هانیه  شامبیاتی علی  اسکندرزاده
  شماره 40 , سال 11 , بهار-تابستان 1397
  چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازها متن کامل خلاصه
  چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازهای یکدیگر اطلاع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری به همکاری با هم مبادرت ورزند. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه می‌باشد. در این راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق، نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد. سپس از طریق ماتریس QFD ارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » می‌باشد. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن‌کاوی (مورد مطالعه: محصولات لوازم خانگی)
  عظیم زارعی
   نظرات مردم در مورد محصولات یک شرکت در وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند منبع اطلاعاتی مفیدی را به شرکت‌ها جهت ارزیابی رضایت مشتری ارائه دهد. در این تحقیق با به کارگیری روش متن‌کاوی و خوشه‌بندی کا میانگین، نظرات مشتریان در مورد سه برند اسنوا، پاکشوما و پارس‌خزر از متن کامل خلاصه
   نظرات مردم در مورد محصولات یک شرکت در وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند منبع اطلاعاتی مفیدی را به شرکت‌ها جهت ارزیابی رضایت مشتری ارائه دهد. در این تحقیق با به کارگیری روش متن‌کاوی و خوشه‌بندی کا میانگین، نظرات مشتریان در مورد سه برند اسنوا، پاکشوما و پارس‌خزر از لوازم خانگی داخلی و نظرات در مورد سه برند سامسونگ، الجی و تفال از لوازم خانگی خارجی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل نارضایتی در 6 صفت خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کارایی، طراحی، کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش خوشه‌بندی شدند که در لوازم خانگی داخلی بیشترین نارضایتی به ترتیب از خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کیفیت ساخت، خدمات پس از فروش، کارایی و طراحی بوده و عوامل ایجادکننده نارضایتی در لوازم خانگی خارجی به ترتیب کیفیت ساخت، خرابی محصول، طراحی، خدمات پس از فروش، تناسب قیمت با عملکرد و کارایی بوده است.   جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت-های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)
  مهدی دهقانی سلطانی عظیم زارعی  
  هدف از پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت­های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری داشگاه تهران بوده و حجم نمونه 126 نفر می­باشد که برای به دست آوردن حجم ن متن کامل خلاصه
  هدف از پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت­های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری داشگاه تهران بوده و حجم نمونه 126 نفر می­باشد که برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده است. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر عملکرد نوآوری بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان می­دهند که قابلیت‌های برنامه‎ریزی استراتژی، تحقیق ‌و توسعه، تخصیص منابع، بازاریابی و یادگیری می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد نوآوری را بهبود می‌دهند. همچنین قابلیت‌های تخصیص منابع و تحقیق ‌و توسعه نیز به طور قابل توجهی می‌توانند به بهبود معرفی محصول جدید منجر شوند. این در حالی است که قابلیت تولید و قابلیت سازماندهی تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری در شرکت­های دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ندارد. جزييات مقاله

 • مقاله

  4 - تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن‌کاوی (مورد مطالعه: محصولات لوازم خانگی)
  عظیم زارعی  
   نظرات مردم در مورد محصولات یک شرکت در وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند منبع اطلاعاتی مفیدی را به شرکت‌ها جهت ارزیابی رضایت مشتری ارائه دهد. در این تحقیق با به کارگیری روش متن‌کاوی و خوشه‌بندی کا میانگین، نظرات مشتریان در مورد سه برند اسنوا، پاکشوما و پارس‌خزر از متن کامل خلاصه
   نظرات مردم در مورد محصولات یک شرکت در وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند منبع اطلاعاتی مفیدی را به شرکت‌ها جهت ارزیابی رضایت مشتری ارائه دهد. در این تحقیق با به کارگیری روش متن‌کاوی و خوشه‌بندی کا میانگین، نظرات مشتریان در مورد سه برند اسنوا، پاکشوما و پارس‌خزر از لوازم خانگی داخلی و نظرات در مورد سه برند سامسونگ، الجی و تفال از لوازم خانگی خارجی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل نارضایتی در 6 صفت خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کارایی، طراحی، کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش خوشه‌بندی شدند که در لوازم خانگی داخلی بیشترین نارضایتی به ترتیب از خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کیفیت ساخت، خدمات پس از فروش، کارایی و طراحی بوده و عوامل ایجادکننده نارضایتی در لوازم خانگی خارجی به ترتیب کیفیت ساخت، خرابی محصول، طراحی، خدمات پس از فروش، تناسب قیمت با عملکرد و کارایی بوده است.   جزييات مقاله