آخرین شماره

39
شماره39   سال 11 بهار-تابستان 1397
|

فهرست مقالات محسن شفیعی نیکابادی


 • مقاله

  1 - شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران)
  سعیده خبازکار محسن شفیعی نیکابادی  
  شماره 22 , سال 6 , پاییز-زمستان 1392
  چکیده : مدیریت دانش یک منبع مهم برای سازمان است . سازمان ها برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش باید نوآوری را در فرآیند ها ،فعالیت ها، محصولات و خدمات خود ایجاد کنند . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصن متن کامل خلاصه
  چکیده : مدیریت دانش یک منبع مهم برای سازمان است . سازمان ها برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش باید نوآوری را در فرآیند ها ،فعالیت ها، محصولات و خدمات خود ایجاد کنند . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است . جنبه نوآورانه تحقیق ، استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش است . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم افزار شهر تهران می باشد که از مجموع پرسشنامه های توزیع شده تنها 123 عدد قابل استفاده بودند. این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد داده ها با استفاده از پیمایش و ابزار پرسشنامه بدست آمده و سپس با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شده است . یافته ها و خروجی شبکه عصبی نشان می دهد که به ترتیب استراتژی دانش آشکار مهمترین بعد استراتژی مدیریت دانش و استراتژی های دانش پنهان، درون محور و برون محور در اولویت های بعدی شرکت های نرم افزاری دانش بنیان شهر تهران قرار گرفته اند. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
  محسن شفیعی نیکابادی عظیم زارعی هانیه  شامبیاتی علی  اسکندرزاده
  شماره 40 , سال 11 , بهار-تابستان 1397
  چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازها متن کامل خلاصه
  چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازهای یکدیگر اطلاع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری به همکاری با هم مبادرت ورزند. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه می‌باشد. در این راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق، نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد. سپس از طریق ماتریس QFD ارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » می‌باشد. جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - چارچوبی برای عوامل سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنعت خودرو سازی ایران)
  محسن شفیعی نیکابادی
  هدف اصلی تحقیق، ارائه چارچوبی برای عوامل سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامینِ صنعت خودروسازی می باشد. جنبه نواوری تحقیق را می توان وجود نگاهی جامع به عوامل سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامین و ارائه شاخص هایی اجرایی در چارچوب ارائه شده در صنعت خودروسازی متن کامل خلاصه
  هدف اصلی تحقیق، ارائه چارچوبی برای عوامل سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامینِ صنعت خودروسازی می باشد. جنبه نواوری تحقیق را می توان وجود نگاهی جامع به عوامل سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامین و ارائه شاخص هایی اجرایی در چارچوب ارائه شده در صنعت خودروسازی دانست. این تحقیقِ کاربردی در دو زنجیره تامین شرکت ایران خودرو و سایپا و به صورتی پیمایشی صورت گرفته است. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از سه روش تحلیلِ محتوا، تحلیل سازه و تحلیل تشخیصی، برای بررسی روایی استفاده شده است. برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون همبستگی، استفاده شده است. طی تحقیق صورت گرفته، مشخص شد که چارچوب معرفی شده از روایی مناسبی در زنجیره تامینِ صنعت خودرو برخوردار است. در این چارچوب، برای عوامل سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامین صنعت خودرو، شش عامل کلیدی تعریف گردید. سپس از طریق تکنیک تحلیل عاملی، این عوامل و شاخص های آنها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که در میان عوامل سازمانی، عوامل فرهنگ سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی و سبک رهبری بیشترین اهمیت و نقش را در مدیریت دانش دارند. جزييات مقاله

 • مقاله

  4 - طراحی سیستم خبره انبارداری با استفاده از بینایی ماشین مبتنی بر بازشناسی تصاویر
  محسن شفیعی نیکابادی
  در این مقاله سیستم خبره انبارداری با بکارگیری فناوری بینایی ماشین معرفی می گردد. سیستم خبره انبارداری طراحی شده در این مقاله با اتکا بر شاخه ذخیره سازی و بازیابی تصاویر در مبحث بینایی ماشین عمل می‌کند، این سیستم ابتدا تصاویر متعدد محصولات ورودی به انبار را به همراه اطلا متن کامل خلاصه
  در این مقاله سیستم خبره انبارداری با بکارگیری فناوری بینایی ماشین معرفی می گردد. سیستم خبره انبارداری طراحی شده در این مقاله با اتکا بر شاخه ذخیره سازی و بازیابی تصاویر در مبحث بینایی ماشین عمل می‌کند، این سیستم ابتدا تصاویر متعدد محصولات ورودی به انبار را به همراه اطلاعات خاص هر محصول در بانک اطلاعاتی فروشگاه ذخیره می‌کند. سپس در خروجی انبار با عبور محصولات از مقابل دوربین های تعبیه شده تصاویر هر یک از محصولات همراه با اطلاعات فروش را بازیابی می‌کند. در حقیقت سیستم معرفی شده در این مقاله، سیر تکاملی فناوری های بارکد و RFID را توسعه می دهد و روشی نوین در انبارداری را ارایه می‌کند. جزييات مقاله

 • مقاله

  5 - الگوریتم چرخ و فلک: الگوریتمی توسعه یافته از گراف جهت دار برای رمزنگاری داده ها
  محسن شفیعی نیکابادی
  نظریه گراف از کاربردی ترین مباحث در ریاضیات است که به شیوه‏های گوناگون در علوم مختلف من جمله علوم رایانه و  رمزنگاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله الگویی نوین از گراف ‏جهت‏دار، مورد توسعه قرار گرفته است که به وسیله آن می‏توان اعضای یک مجموعه پنج عضوی  را به متن کامل خلاصه
  نظریه گراف از کاربردی ترین مباحث در ریاضیات است که به شیوه‏های گوناگون در علوم مختلف من جمله علوم رایانه و  رمزنگاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله الگویی نوین از گراف ‏جهت‏دار، مورد توسعه قرار گرفته است که به وسیله آن می‏توان اعضای یک مجموعه پنج عضوی  را به ترتیبی قانونمند، دارای مسیر کرد و از این مسیر در توسعه کلید رمز استفاده نمود. الگوریتم مورد استفاده که الگوریتم چرخ و فلک نام دارد، اعضای مجموعه را به ترتیبی دارای مکان می‏کند که حاصلضرب اعضای چرخ و فلک برابر با عنصر سکوی چهارم تقسیم بر عنصر سکوی دوم در حاصلضرب اعضای تماشاگر گروه است. همچنین کاربرد رمزنگاری این الگوریتم به تصویر کشیده شده است. جنبه نوآورانه این تحقیق، ارائه الگوریتمی نوین باتوجه به اصول گراف که عملکردی همانند چرخ و فلک دارد، می باشد. جزييات مقاله

 • مقاله

  6 - طراحی سیستم خبره انبارداری با استفاده از بینایی ماشین مبتنی بر بازشناسی تصاویر
  محسن شفیعی نیکابادی  
  در این مقاله سیستم خبره انبارداری با بکارگیری فناوری بینایی ماشین معرفی می گردد. سیستم خبره انبارداری طراحی شده در این مقاله با اتکا بر شاخه ذخیره سازی و بازیابی تصاویر در مبحث بینایی ماشین عمل می‌کند، این سیستم ابتدا تصاویر متعدد محصولات ورودی به انبار را به همراه اطلا متن کامل خلاصه
  در این مقاله سیستم خبره انبارداری با بکارگیری فناوری بینایی ماشین معرفی می گردد. سیستم خبره انبارداری طراحی شده در این مقاله با اتکا بر شاخه ذخیره سازی و بازیابی تصاویر در مبحث بینایی ماشین عمل می‌کند، این سیستم ابتدا تصاویر متعدد محصولات ورودی به انبار را به همراه اطلاعات خاص هر محصول در بانک اطلاعاتی فروشگاه ذخیره می‌کند. سپس در خروجی انبار با عبور محصولات از مقابل دوربین های تعبیه شده تصاویر هر یک از محصولات همراه با اطلاعات فروش را بازیابی می‌کند. در حقیقت سیستم معرفی شده در این مقاله، سیر تکاملی فناوری های بارکد و RFID را توسعه می دهد و روشی نوین در انبارداری را ارایه می‌کند. جزييات مقاله

 • مقاله

  7 - الگوریتم چرخ و فلک: الگوریتمی توسعه یافته از گراف جهت دار برای رمزنگاری داده ها
  محسن شفیعی نیکابادی  
  نظریه گراف از کاربردی ترین مباحث در ریاضیات است که به شیوه‏های گوناگون در علوم مختلف من جمله علوم رایانه و  رمزنگاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله الگویی نوین از گراف ‏جهت‏دار، مورد توسعه قرار گرفته است که به وسیله آن می‏توان اعضای یک مجموعه پنج عضوی  را به متن کامل خلاصه
  نظریه گراف از کاربردی ترین مباحث در ریاضیات است که به شیوه‏های گوناگون در علوم مختلف من جمله علوم رایانه و  رمزنگاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله الگویی نوین از گراف ‏جهت‏دار، مورد توسعه قرار گرفته است که به وسیله آن می‏توان اعضای یک مجموعه پنج عضوی  را به ترتیبی قانونمند، دارای مسیر کرد و از این مسیر در توسعه کلید رمز استفاده نمود. الگوریتم مورد استفاده که الگوریتم چرخ و فلک نام دارد، اعضای مجموعه را به ترتیبی دارای مکان می‏کند که حاصلضرب اعضای چرخ و فلک برابر با عنصر سکوی چهارم تقسیم بر عنصر سکوی دوم در حاصلضرب اعضای تماشاگر گروه است. همچنین کاربرد رمزنگاری این الگوریتم به تصویر کشیده شده است. جنبه نوآورانه این تحقیق، ارائه الگوریتمی نوین باتوجه به اصول گراف که عملکردی همانند چرخ و فلک دارد، می باشد. جزييات مقاله