• صفحات المجلة

  • فهرس المقالات تجاری سازی

   • حرية الوصول المقاله

    1 - الگوی اثربخش توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری
    رضا بندریان
    سازمان‌های پژوهش و فناوری رسالت توسعه فناوری و تمهید تجاری سازی آن به منظور ارتقاء و پشتیبانی از توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع مربوطه و مرتبط را برعهده دارند. پیچیدگی و ماهیت خاص فرایند توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری به منظور پاسخ اثربخش به نیاز صنعت أکثر
    سازمان‌های پژوهش و فناوری رسالت توسعه فناوری و تمهید تجاری سازی آن به منظور ارتقاء و پشتیبانی از توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع مربوطه و مرتبط را برعهده دارند. پیچیدگی و ماهیت خاص فرایند توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری به منظور پاسخ اثربخش به نیاز صنعت، نیازمند طراحی یک فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری است که الزامات مختلف برای پاسخگویی به چالش‌ها و مشکلات متعدد موجود در این مسیر را داشته و منجر به یکپارچگی و تطابق بین نوع و زمان نیازهای فناورانه صنعت و فرایند توسعه و تجاری سازی فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری گردد. به منظور پاسخگویی به این چالش‌ در این مقاله تلاش شده است یک الگوی تعدیل شده برای توسعه و تجاری سازی فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری ارائه گردد. این مدل براساس تعدیل ادبیات موجود با استفاده از مطالعه موردی (چند موردی) فرایند توسعه و تجاری سازی فناوری در نمونه‌های موفق با استفاده از تحلیل کیفی بدست آمده است. پس از تبیین مدل در نهایت به جمع‌بندی با اشاراتی تحلیلی از مدل پرداخته می‌شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور
    رضا بندریان
    هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری می‌باشد. بنابراین تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد. براین اسا أکثر
    هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری می‌باشد. بنابراین تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد. براین اساس و با توجه به جهت‌گیری کشور در راستای توسعه اقتصادی دانش بنیان، باید زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه‌ای که محصول توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان هستند فراهم گردد. در این مقاله پس از تعریف تجاری سازی فناوری براساس رویکردهای مختلف، به مدل‌های توسعه یافته براساس این رویکردها اشاره می‌شود. سپس به معرفی کشورهای پیشرو در زمینه تجاری سازی فناوری و اقدامات آنها برای حمایت از تجاری سازی فناوری پرداخته می‌شود و مدل‌های متنوع حمایت از تجاری سازی فناوری در برخی از آنها تشریح و تحلیل می‌شود. در نهایت با نگاهی ملی به توسعه و تجاری سازی فناوری در کشور به تشریح حمایت‌های مختلف مورد نیاز تجاری سازی فناوری و بخصوص حمایت‌های مالی و مدل‌های آن اشاره خواهد شد. در پایان عوامل کلیدی موفقیت تجاری سازی فناوری در سطح ملی و اقدامات مورد نیازی که باید در سطح ملی برای ارتقاء تجاری سازی فناوری انجام شود بیان می‌شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - مروری بر مدل های خطی تجاری سازی و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها
    فرزانه بیات ترک
    امروزه اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری نیز به دلیل سود اقتصادی آن است تجاری سازی تحقیقات، بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی‌شود. تجاری‌سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق بکارگیری فناوری‌های جدید در أکثر
    امروزه اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری نیز به دلیل سود اقتصادی آن است تجاری سازی تحقیقات، بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی‌شود. تجاری‌سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق بکارگیری فناوری‌های جدید در محصولات، فرایندها، خدمات جدید و فروش آنها در محیط بازار به شمار می‌رود. برای بسیاری از فناوریهای جدید، تجاری‌سازی برافزایش مقیاس از نمونه اولیه به تولید انبوه و دستیابی به منابع بیشتر دلالت می‌کند. جهت بکارگیری مفهوم تجاری‌سازی در سازمان‌ها، لازم است با مدل‌های تجاری‌سازی آشنا شویم. مدل‌های تجاری‌سازی تکنولوژی نقشه مسیرِ توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های استراتژیک برای تجاری‌سازی تکنولوژی می‌باشد. این مدل‌ها به دو دسته خطی و غیر خطی تقسیم می‌شوند. مدل‌های خطی تلفیقی از تجربه و تخصص در حوزه‌های تحقیق، توسعه محصول، بازاریابی و توسعه کسب‌و‌کار را نشان می‌دهند. لذا در این تحقیق، ضمن تعریف تجاری‌سازی ، هشت مدل مهم از مدل‌های خطی تجاری سازی و نقاط اشتراک و افتراق مدل ها بررسی خواهد شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بهترین چارچوب نظری در الگوهای تجاری سازی جدای از ویژگی‌های سازمانی که سیستم نوآوری در آن عمل می‌کند مدل جولی است این مدل نسبت به سایر مدل ها به دلیل تعیین جزئیات فرایند تجاری سازی و توجه به نیازهای بازار کاربردی‌تر است این مدل به همراه مدل گلداسمیت که مجموعه ای از دستورالعمل‌ها را برای هر مرحله از چرخه کسب و کار تجویز می‌کند می تواند به عنوان مدلی در توسعه و تجاری‌سازی محصولات جدید به کار رود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - مقاله
     
    مقالههههه
    مقالههههه تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - برررسی رابطه بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی مطالعه موردی ((اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد))
    حجت الله مرادی
    زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف برررسی رابطه بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد می باشد . روش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آمار أکثر
    زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف برررسی رابطه بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد می باشد . روش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد تشکیل می دهند. ابزار سنجش پژوهش حاضر، پرسشنامه که روایی آن مورد تایید قرار گرفته و پایایی ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه گیری پایایی خوبی برخوردار است، داده های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آماری t و همبستگی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: برون داد اولیه این پژوهش نشان می دهد، بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با ضریب 0.38 رابطه معنا داری دارد. و همچنین هوش کسب و کار و گرایشهای تجاری سازی در اعضای هیئت علمی دانش گاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد بیشتر از میانگین متوسط است. نتیجه گیری: این پژوهش در مجموع، بین هوش کسب و کار وگرایش به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی رابطه معنا داری وجود دارد یعنی هرچه هوش کسب وکار در اساتید بیشتر باشد گرایش به تجاری سازی تحقیقات بیشتر است . تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - تجاری سازی در فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت : نظریه ها و رویکردها
     
    چکیده بررسی رویکرد تجاری سازی در دانشگاه و تاثیرات آن،  بدون عنایت به  ریشه های نظری و سازوکار شکل گیری آن، امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در مقاله حاضر « سرمایه داری دانشگاهی » به عنوان ریشه نظری این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد. دو تئوری وابستگی منابع و نهادی ن أکثر
    چکیده بررسی رویکرد تجاری سازی در دانشگاه و تاثیرات آن،  بدون عنایت به  ریشه های نظری و سازوکار شکل گیری آن، امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در مقاله حاضر « سرمایه داری دانشگاهی » به عنوان ریشه نظری این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد. دو تئوری وابستگی منابع و نهادی نیز،  مکانیسمهایی را ارائه می نمایند که به کمک آنها علل گرایش دانشگاهها به  صنعت و تجاری سازی محصولات دانشگاهی مطرح شده و تغییر مشروعیت نهادی دانشگاه تبیین می گردد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    7 - ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش بنیان حوزه الکترونیک-قدرت (تحقیق موردی: شرکت دانش بنیان صدرافن پرداز)
    عباس خمسه
    تجاری­سازی فناوری خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید و مبتنی بر رفع تقاضای موجود یا ایجاد تقاضای جدید و رفع آن مستلزم تلاش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصولات و خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست. موفقیت تحقیق و توسعه با موفقیت تجاری کردن آن در بازار همراه است، بنابراین در أکثر
    تجاری­سازی فناوری خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید و مبتنی بر رفع تقاضای موجود یا ایجاد تقاضای جدید و رفع آن مستلزم تلاش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصولات و خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست. موفقیت تحقیق و توسعه با موفقیت تجاری کردن آن در بازار همراه است، بنابراین در مقوله تجاری کردن نتایج تحقیقات و توسعه، نکته مهم ارتباط میان فعالیت های تحقیق و توسعه با نیازهای حال و آینده مشتریان است. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در شرکت دانش بنیان صدرا­فن پرداز می­باشد تا بتواند راهگشای طراحی الگوی تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در صنعت الکترونیک-قدرت گردد. لذا این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی – پیمایشی می­باشد، در این پژوهش از مدلی با 2 عامل، 8 بعد و 47 شاخص که برازش آن با  Smart PLS مورد تائید قرار گرفته، استفاده شده است. برای اولویت­بندی عوامل از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP[1]) و نرم افزار Super Decision بهره برده­ایم. نتایج ANP نشان دهنده آن است که در تجاری­سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه عامل استراتژیک در اولویت اول و عوامل سرمایه‌های انسانی، تکنولوژیکی، بازاریابی و فروش، مدیریتی، شبکه تأمین، شرایط رقابتی و بازار و قوانین، مقررات و حمایت‌های دولتی به ترتیب در اولویت‌های بعدی از نظر خبرگان شرکت قرار دارند.   [1] Analytic Network Process تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    8 - مروری بر عوامل موثر بر همکاری موفقیت آمیز دانشگاه و صنعت
    مهشید گلستانه
    امروزه همکاری­ های مشترک دانشگاه و صنعت توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. نیاز به نوآوری در محیط کسب و کار و تلاش برای تجاری ساختن دانش آکادمیک باعث تشدید این همکاری­ ها شده است. اما از سویی همکاری دانشگاه و صنعت با چالش­ های متعددی روبرو است که باید شناسایی شوند و أکثر
    امروزه همکاری­ های مشترک دانشگاه و صنعت توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. نیاز به نوآوری در محیط کسب و کار و تلاش برای تجاری ساختن دانش آکادمیک باعث تشدید این همکاری­ ها شده است. اما از سویی همکاری دانشگاه و صنعت با چالش­ های متعددی روبرو است که باید شناسایی شوند و راهکارهای عملی برای غلبه بر آن­ ها داده شود. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با مرور سیستماتیک مقالات مربوط، مهم­ ترین عوامل تعیین کننده موفقیت در  این همکاری مشترک بررسی شود. یک مدل مفهومی جهت تلفیق نتیجه­ های تجربی، سازماندهی و طبقه بندی عوامل موثر و ارتباط آن ها در فرآیند همکاری بکار رفته است. سه ساز و کار الهام­ بخش برای تسهیل درک، ایجاد همکاری و ایده ­پردازی بین دانشگاه و صنعت پیشنهاد شده است. موانع اصلی و چالش­ های موجود در همکاری دانشگاه و صنعت دسته ­بندی شده و در نهایت پیشنهادات عملی برای غلبه بر این موانع عنوان شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    9 - مهندسي مجدد فرآيند تجاري سازي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
    سیدرضا حجازی
    در اين مقاله با نگاهي به فرآيند تجاري سازي به كار رفته در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شكاف هاي موجود در فرآيند بررسي شدند. مهمترين شكاف شناسائي شده در فرآيند تجاري سازي، شكاف بين مرحله تدوين دانش فني و تهيه طرح تجاري مي باشد. با انجام يك مطالعه تطبيقي، مدل هاي مخت أکثر
    در اين مقاله با نگاهي به فرآيند تجاري سازي به كار رفته در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شكاف هاي موجود در فرآيند بررسي شدند. مهمترين شكاف شناسائي شده در فرآيند تجاري سازي، شكاف بين مرحله تدوين دانش فني و تهيه طرح تجاري مي باشد. با انجام يك مطالعه تطبيقي، مدل هاي مختلفي كه در دنيا براي تجاري سازي طرح هاي پژوهشي استفاده مي شوند بررسي شده و اين نتيجه حاصل شد كه مدل spin off يك مدل مناسب براي پر كردن شكاف موجود در مرحله مياني فرآيند تجاري سازي موجود مي باشد. وظايف يك spin off شناسائي شده و بر مبناي آن يك مدل مفهومي براي فرآيند تجاري سازي ارائه شد. اين مدل قادر خواهد بود شكاف هاي موجود در فرآيند تجاري سازي را پر كند. اين مدل مفهومي از مرحله دانش فني تا بازار را پوشش مي دهد. در نهايت ساختار سازماني مناسب براي پياده سازي چنين مدلي ارائه شده است تفاصيل المقالة