• فهرست مقالات آموزش

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش معلم در پرورش مهارت های کاوشگری و روحیه تحقیق دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان آموزشی
    سکینه سلیمانی
    چکیده این پژوهش بیان کننده 5 عامل اساسی (دانش ومعلومات، مهارت‌های تدریس، ارتباط اثربخش، شیوه تشویق و ترغیب، نحوه ارزشیابی و بازخورد معلم) در پرورش مهارت‌های کاوشگری و روحیه تحقیق در دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – زمینه یابی بوده چکیده کامل
    چکیده این پژوهش بیان کننده 5 عامل اساسی (دانش ومعلومات، مهارت‌های تدریس، ارتباط اثربخش، شیوه تشویق و ترغیب، نحوه ارزشیابی و بازخورد معلم) در پرورش مهارت‌های کاوشگری و روحیه تحقیق در دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – زمینه یابی بوده و افراد مورد مطالعه 40 نفر از کارشناسان و صاحبنظران آموزشی هستند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ویژه صاحبنظران بود که پایایی و روای آن 95 درصد احراز شد و اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و از (t مستقل) برای بررسی تفاوت میان گروه‌ها مورد استفاده قرار گرفت با استفاده از این روش‌ها 5 سؤال تحقیق تأیید شد یافته‌ها نشان دادند که معلم در پرورش مهارت‌های کاوشگری و روحیه تحقیق دانش آموزان دوره ابتدایی نقش مؤثری ایفا می کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی
    غلامرضا بداقی
    هدف پژوهش جاری تحلیل نیازهای آموزش مهارتی استان آذربایجان شرقی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت می‌باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان درگیر در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند. چکیده کامل
    هدف پژوهش جاری تحلیل نیازهای آموزش مهارتی استان آذربایجان شرقی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت می‌باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان درگیر در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند. در ابتدا بر اساس طرح آمایش سرزمینی استان 132 نیاز آموزشی استخراج گردیده است. سپس با استفاده از فرم نیازسنجی آموزشی طراحی گردیده، که شامل سوالات 6 گزینه ای مبتنی بر طیف لیکرت بوده و با استفاده از نظرات خبرگان امر، میزان انطباق این نیازها با نیازهای بازار کار استان ارزیابی گردیده اند. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از کمی سازی این پرسشنامه ها (مبتنی بر روش طیف لیکرت) و امتیازهای حاصله برای هر نیاز آموزشی، این نیازهای آموزش مهارتی استان اولویت بندی گردیده اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت مطالعه موردی اساتید دانشگاه و مدیران و صاحبان منطقه کاشان
    الهام شفائی مقدم
    در دهه‌های اخیر عدم ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و علمی جوامع جهان سوم مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، موانع اساسی تعامل دانشگاه و صنعت شامل موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عمل چکیده کامل
    در دهه‌های اخیر عدم ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و علمی جوامع جهان سوم مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، موانع اساسی تعامل دانشگاه و صنعت شامل موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عملکردی و حقوقی مؤثر بر رابطه بین دانشگاه و صنعت در جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله از نوع مطالعه پیمایشی بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحبان و مدیران صنایع منطقه کاشان و اساتید دانشگاه کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن اولویت‌های مربوط به هر یک از موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عملکردی و حقوقی از دیدگاه اساتید و صاحبان و مدیران صنایع مورد تحلیل قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقش و کارکردهای فرهنگ سازمانی در جهت نهادینه سازی کارآفرینی سازمانی در نظام آموزش عالی
    وحید سلطانزاده
    امروزه برای کشورهای در حال توسعه، توجه به کارآفرینی سازمانی از ابزارهای اساسی و موثر در دستیابی به توسعه محسوب می شود. چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید. در بیشتر کشورها روبه رشد و از جمله ایران، شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امر چکیده کامل
    امروزه برای کشورهای در حال توسعه، توجه به کارآفرینی سازمانی از ابزارهای اساسی و موثر در دستیابی به توسعه محسوب می شود. چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید. در بیشتر کشورها روبه رشد و از جمله ایران، شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات، راه حل های جدید و متفاوتی را طلب می کند. این راه حل جدید توسعه کارآفرینی است. در نتیجه لزوم توجه و بررسی در خصوص کارآفرینی سازمانی در راستای خلق حماسه اقتصادی بعنوان راهکار مناسب برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی ضروری می باشد. از این رو نوشتار حاضر در صدد تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در توسعه کارآفرینی سازمانی در نظام آموزش عالی می باشد. نتایج بررسی نشان داد که دانشگاه ها برای توسعه کارآفرینی سازمانی نیاز به فرهنگ توسعه ای دارند و در بستر فرهنگ سلسله مراتبی توسعه کارآفرینی برای توسعه با مانع مواجهه است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد
    حجت الله مرادی پردنجانی
    هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . و چکیده کامل
    هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . وسیله ی جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ی گرایش های کارآفرینی احمدپور داریانی و مقیمی با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه محقق ساخته ارتباط دانشگاه و صنعت با ضریب آلفای کرونباخ 78/0 بود. روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی ، با آزمون های ضریب همبستگی ، تی تک گروهی و تحلیل واریانس یکطرفه ، تجزیه و تحلیل استنباطی شد.  نتایج نشان داد بین میزان توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی در ابعاد مختلف اعم از پیشرفت طلبی ، استقلال طلبی ، خلاقیت ، ریسک پذیری و کنترل درونی همبستگی معناداری وجود دارد. لذا با توجه به این نتایج، مدیریت کلان آموزش عالی کشور بایستی ضمن تاکید بر افزایش روزافزون ارتباط نهاد دانشگاه با صنعت ، بر اهمیت این موضوع در تحقق گرایش دانشجویان به کارآفرینی و فعالیت های مربوط به آن توجه کند تا مدیران رده های میانی و پایین به ویژه مدیران دانشگاه ها بر مبنای رابطه بین توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی ، عملکرد بهتری داشته باشند که در نهایت به موفقیت سیستم آموزش عالی و پیشرفت کشور منجر خواهد شد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیلی بر رقابت پذیری اقتصاد ایران ، ارزیابی عملکرد گذشته سال2015-2016
    داود محمد قاسمی
    ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکن چکیده کامل
    ما در این مقاله به توضیح شاخص های رقابت پذیری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد می پردازیم رقابت پذیری بر اساس این گزارش به مولفه نهاد ها، زیر ساخت ها،ثبات اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی،کار آموزی و آموزش عالی، کارایی بازار کالا،کارایی بازار کار،بازار مالی، آمادگی تکنولوژی،اندازه بازار، پیشرفت در کسب و کار و نوآوری می پردازد و ما بر آنیم که کشور را بر اساس این مولفه ها مورد بررسی قرار دهیم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی جایگاه اشتغال بخش صنعت در آزاد سازی تجاری و هزینه‌ی صرف شده آموزش عالی
    نسیبه زارعی
    باتوجه به آنکه اشتغال یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور بوده و عواملی همچون درجه باز بودن اقتصاد و میزان سرمایه­گذاری در منابع انسانی جهت یادگیری مهارت­ها بر متغیر ذکر شده، تأثیر دارد. در این مقاله سعی شده تأثیر هزینه­ی مصرفی در آموزش عالی و آزاد سازی تجاری ر چکیده کامل
    باتوجه به آنکه اشتغال یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور بوده و عواملی همچون درجه باز بودن اقتصاد و میزان سرمایه­گذاری در منابع انسانی جهت یادگیری مهارت­ها بر متغیر ذکر شده، تأثیر دارد. در این مقاله سعی شده تأثیر هزینه­ی مصرفی در آموزش عالی و آزاد سازی تجاری را بر اشتغال در بخش صنعت مورد سنجش قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف از داده­های سری زمانی 93-1358 استفاده و به کمک مدل خودتوصیح با وقفه­های گسترده(ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای نام برده، سنجیده شده است. پس از تایید رابطه بلندمدت، نتایج حاکی از آن است بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت دارای تأثیر منفی و متغیرهای سرمایه­گذاری در بخش صنعت، هزینه­های صرف شده در آموزش عالی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و آزاد سازی تجاری دارای اثر مثبت می­باشند. ضریب جمله تصحیح خطا(ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می­دهد که در هر دوره 88 درصد از عدم تعادل، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. در این راستا بهتر آن است، با درنظر گرفتن در حال توسعه بودن کشور میزان سرمایه­گذاری در دانشگاه را افزایش و سعی بر اجرای تجارت آزاد در سطح بین­المللی نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی تأثیر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت بر ارزش افزوده آموزش عالی
    نبی اله یزدی
    ایران یک کشور در حال توسعه است و جهت رسیدن به توسعه نه تنها نیازمند منابع متفاوت جهت تولید بیشتر است بلکه برای استفاده بهتر از منابع موجود به عوامل تولید با بهره­وری بالایی احتیاج دارد. یکی از مهم­ترین عوامل تولید، نیروی کار است. نیروی کار با کسب مهارت و آگاهی بیشتر در چکیده کامل
    ایران یک کشور در حال توسعه است و جهت رسیدن به توسعه نه تنها نیازمند منابع متفاوت جهت تولید بیشتر است بلکه برای استفاده بهتر از منابع موجود به عوامل تولید با بهره­وری بالایی احتیاج دارد. یکی از مهم­ترین عوامل تولید، نیروی کار است. نیروی کار با کسب مهارت و آگاهی بیشتر در مراکز آموزشی بالاخص دانشگاه­ها ، بهره­وری بالاتر را ایجاد می­کند. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از داده­های سری زمانی 93-1358 به بررسی تأثیر بهره­وری نیروی کار بر ارزش افزوده آموزش عالی پرداخته شد. جهت رسیدن به این استفاده و به کمک مدل خودتوصیح با وقفه­های گسترده(ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای نام برده، سنجیده شده است. پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت نتایج حاصل از این مدل­ برآورد شده، نشان می­دهد، که بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت اثر مثبت بر ارزش افزوده آموزش عالی در دانشگاه­ها دارد. همچنین ضریب الگوی تصحیح خطای برداری نیز در هر دوره 58 درصد از عدم تعادل را تعدیل کرده. بنابراین با ایجاد تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه در جهت رشد هرچه بیشتر بخش مذکور و بدنبال آن اقتصاد کوشید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت
    محمد عزیزی
    آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای چکیده کامل
    آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای برتر در زمینه آموزش کارآفرینی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاههای برتر در زمینه کارآفرینی با توجه به رتبه‌بندی سالانه مراکز معتبری چون مجله کارآفرین و تایمز انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روشها و ابزارهای مختلفی چون بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های اینترنتی این دانشگاههای برتر و گزارشهای آنها بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در دانشگاههای برتر برای آموزش کارآفرینی از لحاظ ویژگیهای نهادی دانشگاه، حوزه و قلمرو آموزش، شیوه اجرای دوره ها، فعالیتهای ترویجی و گسترش و ارزشیابی با اتکا به منابع صنعت توجه ویژه ای کرده اند. یافته های این مقاله می تواند برای دست اندرکاران صنعت، آموزش عالی و دانشگاهها در خصوص سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزش کارافرینی کمک شایانی نماید.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تحلیل مقایسه ای استانهای کشور به لحاظ شاخص های علمی- آموزشی و فناوریهای ارتباطی (با رویکرد تکنیک TOPSIS)
    احمد عربشاهی کریزی
    هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مقایسه­ای استانهای کشور از لحاظ شاخص های علمی- آموزشی و فناوریهای ارتباطی می باشد. جامعه آماری این پژوهش استانهای کشور بوده و ده استان پر جمعیت در کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش برای مقایسه وضعیت چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مقایسه­ای استانهای کشور از لحاظ شاخص های علمی- آموزشی و فناوریهای ارتباطی می باشد. جامعه آماری این پژوهش استانهای کشور بوده و ده استان پر جمعیت در کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش برای مقایسه وضعیت استانهای کشور از نظر شاخص های علمی- آموزشی و فناوریهای ارتباطی، تکنیک TOPSIS از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه می باشد. در ابتدا ماتریس تصمیم (شامل گزینه ها و شاخص ها) شکل گرفت و در ادامه با استفاده از روش آنتروپی وزن شاخصها تعیین گردید و پس از آن ماتریس بی مقیاس موزون  شکل گرفت تا در ادامه با تعیین راه حل ایدئال مثبت و راه حل ایده آل منفی به محاسبه میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی نایل شده و با تعیین نزدیکی نسبی گزینه ها به راه حل ایده آل بتوان به رتبه بندی گزینه ها دست پیدا کنیم. نتیجه تحلیل ها نشان می دهد که رتبه گزینه ها یعنی استانهای کشور به ترتیب تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان می باشند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - واکاوی نقش اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی
    سیده طیبه موسوی امیری
    چکیده:   امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی  و همچنین رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم های دانشگاه می تواند به ک چکیده کامل
    چکیده:   امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی  و همچنین رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم های دانشگاه می تواند به کسب موفقیت راهبری نهاد دانشگاه  منجر شود. هدف مطالعه پیش رو، تعیین جایگاه اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی است. در این نوشتار سعی شد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با اتکائ به نتایج پژوهش های قبلی و اسناد علمی و همچنین بررسی و مطالعه همه جانبه پرداخته شود تا اهمیت جایگاه اخلاق حرفه ای بیش از پیش در اداره و حکمرانی دانشگاه تبیین شود. در ادامه: پس از مطالعه  کتب و منابع و اسناد علمی و مدارک موجود به جمع آوری، گزینش، تلخیص و دسته بندی مطالب اقدام شده است. سپس مطالب در جهت دست یابی به پرسش های پژوهش سامان دهی شده است. ابزار پژوهش  نیز شامل فیش برداری بوده و داده های حاصل نیز در راستای هدف و سوال های پژوهش با استفاده از مدارک جمع آوری شده طبقه بندی و تحلیل شد. در راستا پس از مطالعه وسیع منابع، راهکارهای برای اهمیت و ارتقای نقش اخلاق در حکمرانی ارائه شده است. در پایان لازم به ذکر است چون اداره دانشگاه ها به عنوان نهادی فرهنگی و اخلاقی، نیازمند سیاست گذاری و تصمیم سازی و همچنین برنامه ریزی های مختص به بستر[1]های خود می باشد، لذا باید این تصمیم و برنامه ها مبتنی بر اصول و ارزشهای اخلاقی اتخاذ شوند تا بتواند در راهبری دانشگاه مثمر ثمرتر باشد و همچنین مورد تائید اعضای جمهوری متخصصین باشد تا مسولیت پذیری و پاسخگویی درونی و بیرونی را هم تضمین کند.     [1] .Contex جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تأثیر استفاده از شبیه ساز آموزشی در کیفیت یادگیری فراگیران راهبری قطار در محیط مجازی (مطالعه موردی: مرکز آموزش های تخصصی متروی تهران)
    سیف اله فضل الهی
    با توسعه کاربردهای فن آوری اطلاعات و سامانه های هوشمند، امکانی برای فراگیران راهبری قطار فراهم شده است که بتوانند فرایند یادگیری و آموختن مهارت های حرفه ای را در فضای مجازی تجربه نمایند. شبیه سازهای آموزشی؛ در محیط های مجازی به شبیه سازی شرایط عادی و مخاطره آمیز نظیر: ب چکیده کامل
    با توسعه کاربردهای فن آوری اطلاعات و سامانه های هوشمند، امکانی برای فراگیران راهبری قطار فراهم شده است که بتوانند فرایند یادگیری و آموختن مهارت های حرفه ای را در فضای مجازی تجربه نمایند. شبیه سازهای آموزشی؛ در محیط های مجازی به شبیه سازی شرایط عادی و مخاطره آمیز نظیر: بروز سوانح، حوادث ریلی و سایر اختلالات شبکه ریلی می پردازند. این پژوهش با هدف بررسی نقش استفاده از شبیه ساز آموزشی در کیفیت یادگیری فراگیران راهبری قطار و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن در مراکز آموزش های تخصصی صنعت حمل و نقل ریلی درون شهری انجام شده است. در ادامه تحقیق نیز وضعیت موجود در بخش شبیه ساز آموزشی مرکز آموزش های تخصصی مترو مورد ارزیابی قرار گرفته است تا میزان سودمندی این ابزار در بهبود کیفیت تعیین گردد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری آن متشکل از مدرسان، کادر آموزشی، مدیران و فراگیران مرکز آموزش های تخصصی راهبری قطار در متروی تهران به تعداد 254 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 131 نفر تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت بسته پاسخ، جمع آوری و اطلاعات حاصل از آن نیز با استفاده از آزمون کای دو تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از شبیه ساز آموزشی در بهبود کیفیت یادگیری فراگیران راهبری تأثیر مثبت دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ضرورت تحول در نظام آموزش عالي كشور جهت توسعه فناوري ملي و ارتباط با صنعت
     
    سال‌ها است در کشور متفکرین و مدیران در تلاش می‌باشند تا از طریق نزدیک کردن رابطه صنعت با دانشگاه یافته‌های علمی و تلاش‌های پژوهشی را در خدمت توسعه فناوري ملی قرار دهند. بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتظار می‌رفت وزارت در راس چکیده کامل
    سال‌ها است در کشور متفکرین و مدیران در تلاش می‌باشند تا از طریق نزدیک کردن رابطه صنعت با دانشگاه یافته‌های علمی و تلاش‌های پژوهشی را در خدمت توسعه فناوري ملی قرار دهند. بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتظار می‌رفت وزارت در راستای توسعه فناوري، قدمهای اساسی برداشته و نقش مهمی را در توسعه دانش بنیان کشور ایفا کند. بویژه که این وزارت بیشترین متخصصان علمي کشور و محققین را در اختیار دارد. اما با وجود تلاش‌های بسیاری که پس از این تغییر نام تا کنون صورت گرفته است، هنوز هم نیاز به اقدامات اساسی، برنامه‌ریزی و سازماندهی شایسته‌ای که منجر به برونداد مناسب‌تری از توسعه فناوري و یا رویکرد وزارت به سمت و سوی فناوري ملی باشد احساس می‌شود. برای رسیدن به اهداف تدوین شده در این تغییرات اساسنامه‌ای، اصلاح ساختار تشکیلاتی، ضوابط اجرایی، آیین نامه‌ها و فرایندها از ضروریات است. اما وجود واحدهای موازی پژوهش و فنلوری با اعتبارات و امکانات بیشتر در کشور، خرد و پراکنده کردن امکانات پژوهشی از بزرگترین موانع راهبردی حرکت در جهت توسعه فناوري است. اين مقاله، به ضرورت تحول آموزش عالی کشور بویژه با رویکرد بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و در نتیجه توسعه فناوري ملي پرداخته و پس از بررسی بعضی نقاط ضعف آموزش عالی در بخش پژوهش و فناوری کشور که کمتر مورد نقد از درون می‌شود، راهكاری اجرايی مبنی بر ایجاد یک سازمان فراگیر برای تصدی‌گری و اداره مؤسسات پژوهش و فناوری دولتی و یک سازمان فراگیر برای تصدی‌گری و اداره تمامي مؤسسات آموزش عالی دولتی، را پیشنهاد مي كند. بديهي است با اين رويكرد، اين وزارت صرفاً داراي وظايف حاكميتي نظير برنامه‌ریزی و نظارت، خواهد بود. تغییر نظام آموزشی دانشگاه‌های صنعتی کشور و اصلاح آن در جهت بهبود فرایند ارتباط با صنعت و انجام پروژه‌های سفارشی یکی دیگر از مباحثی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - رویکرد سیستمی به کیفیت درآموزش عالی درچارچوب نظام نوآوری ملی
    جعفر باقری نژاد
    در کشورها، نظامی وجود دارد بنام "نظام نوآوری ملی1 " که شبکه‌ای است متشکل از نهاد‌های مختلف که در ارتباط منطقی با یکدیگر، ضمن برقراری جریان اطلاعات و تبادل فی مابین، زمینه و بستر مناسب تولید و توسعه‌ی علم و فناوری را فراهم مي‌سازد. این نظام، زنجیره ارزشی ایده تا محصول و چکیده کامل
    در کشورها، نظامی وجود دارد بنام "نظام نوآوری ملی1 " که شبکه‌ای است متشکل از نهاد‌های مختلف که در ارتباط منطقی با یکدیگر، ضمن برقراری جریان اطلاعات و تبادل فی مابین، زمینه و بستر مناسب تولید و توسعه‌ی علم و فناوری را فراهم مي‌سازد. این نظام، زنجیره ارزشی ایده تا محصول و بازار را شکل مي‌دهد و فضای نوآوری و فعالیت‌های نوآورانه را در سرتاسراین زنجیره مهیا مي‌کند. آموزش عالی یکی از اجزاء اصلی و محوری در این شبکه و نظام است. در نتیجه مفاهیم کیفیت در آموزش عالی در چارچوب نظام نوآوری ملی که در هزاره سوم حتی به "نظام نوآوری ملی باز2 " نیز تبدیل شده است، قابل بررسی و تحلیل مي‌باشد. درواقع با رویکرد سیستمی، کیفیت در آموزش عالی از طرفی تأثیر پذیر از "نظام نوآوری ملی باز" است و از سوی دیگر تأثیر گذار بر آن نیز خواهد بود. بنابراین کیفیت در آموزش عالی مقوله‌ای است چند بعدی که مستلزم برنامه کیفیت و مدیریت برآن است. این مقاله قصد دارد ضمن بیان جایگاه آموزش عالی در نظام نوآوری ملی و تاکید برتحول ایجاد شده در ماموریت دانشگاه‌ها، نقش مدیریت تکنولوژی را نیز در بحث کیفیت با نگاه سیستمی منعکس سازد. سپس باتشریح دیدگاه‌ها و مدل‌ها در خصوص کیفیت در آموزش عالی، تعریف کیفیت را با توجه به جایگاه و ماموریت جدید آموزش عالی، بهمراه مدل مفهومی پیشنهادی ارائه نماید. بدیهی است کیفیت مفهومی است که باید بصورت جریان و فرهنگ نه صرفا ابزاری، در محیط‌های آموزش عالی نگریسته شود تا زمینه‌های نهادینه شدن آن فراهم آید. دراین ارتباط ضروری است که برنامه کیفیت کوتاه مدت و بلند مدت بطورهماهنگ و موازی در چارچوب نظام نوآوری حاکم بر آموزش عالی تدوین، برنامه‌ریزی و اجرا شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - نوآوری در فرایند هدایت تحصیلی دوره متوسطه نظام آموزشی ایران
    طیبه  تجری
    هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی جدید هدایت تحصیلی در دوره متوسطه نظام آموزشی ایران بود. این پژوهش از نوع پژوهش¬های کیفی و مبتنی بر نظریه¬ی داده بنیاد انجام شد. جامعه¬آماری پژوهش شامل معلمان، دانش¬آموزان و افراد متخصص در زمینه هدایت تحصیلی می¬باشد که شیوه انتخاب آن¬ها هد چکیده کامل
    هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی جدید هدایت تحصیلی در دوره متوسطه نظام آموزشی ایران بود. این پژوهش از نوع پژوهش¬های کیفی و مبتنی بر نظریه¬ی داده بنیاد انجام شد. جامعه¬آماری پژوهش شامل معلمان، دانش¬آموزان و افراد متخصص در زمینه هدایت تحصیلی می¬باشد که شیوه انتخاب آن¬ها هدفمند، از نوع گلوله برفی بوده¬است. درمجموع با 50 نفر مصاحبه شد که شامل12 عضو هیات علمی،20 نفر معلم و مشاور و 18دانش¬آموز بودند. داده¬ها از طریق مصاحبه¬های نیمه ساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد که در قالب الگوی پارادایمی و مفهومی بدین صورت شکل گرفت. موانع (موانع درونی و بیرونی)، ضرورت و نیاز( نیازهای دانش¬آموز و اجتماع)، اهداف (کلی وجزیی)، مقوله¬های محوری (علاقه، ترسیم نقشه آینده شغلی و حرفه¬ای، نظام ارزشی، صفات شخصیتی نسبتا پایدار، آزمون¬های استاندارد علمی و به روز هوش، استعداد و رغبت، والدین و نظام جامع هدایت تحصیلی از دوره ابتدایی)، راهبردها (فنی، زمینه¬ای، رفتاری و ادراکی)، عوامل زمینه¬ای (زمان، فضا، مواد و منابع)، شرایط مداخله¬گر (سرعت رشد تکنولوژی، عوامل سازمانی و برنامه¬های توانمند سازی معلم حرفه¬ای و مشاور ویژه تخصصی، آموزش ضمنی هدایت تحصیلی وآمایش سرزمینی)، پیامدها و نتایج الگوی جدید (رضایت درونی شغلی و زندگی، اصلاح هرم شغلی، سلامت روان دانش¬آموزان و پرورش مولفه¬های دانشی و نگرشی). برای تامین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا شامل مقبول بودن، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تایید پذیری استفاده شد. در پایان نیز بر مبنای یافته¬ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارائه گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - موانع کارآفرینی رشته‌های کشاورزی در آموزش دانشگاهی
    سولماز دری سده
    هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. چکیده کامل
    هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. داده¬های لازم از طریق مصاحبه¬ی نیمه¬ساختاریافته اکتشافی محقق¬ساخته گردآوری شد. با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا 26 مقوله استخراج گردید. مقوله¬ها در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری قرار گرفتند و درجه اهمیت آنها بر اساس طیف لیکرت پرسیده شد. به¬منظور تلخیص متغیرها از تکنیک تحلیل¬عاملی اکتشافی با نرم¬افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. مقدار KMO، 829/0 و مقدار آزمون بارتلت 763/3328 به-دست آمد که در سطح 99 درصد معنی¬دار بود. نتایج تحلیل¬عاملی نشان داد، تبیین کل واریانس توسط 5 عامل استخراج شده از گویه¬های مورد بررسی، 221/69 درصد است. در این پژوهش، موانع انگیزشی و نگرشی، موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع اقتصادی و محیطی و موانع شخصیتی به ترتیب با تبیین 110/17 درصد، 066/17 درصد، 362/14 درصد، 465/11 درصد و 218/9 درصد از واریانس کل، به¬عنوان مهمترین موانع کارآفرینی کشاورزی در آموزش دانشگاهی شناسایی شدند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - روش های آموزش علوم و فناوری مهندسی با نگاهی بر تجربیات کشورهای صنعتی
    ناهید شیخان
    رشته¬های حوزه فنی و مهندسی به¬دلیل رابطه متقابلی که با فناوری و توسعه علمی دارند از اهمیت بسزایی در اقتصاد دانش بنیان برخوردارند. ،. در طول چند دهه اخیر روند اصلی آموزش مهندسی در کشورهای صنعتی مرتباً تغییر کرده است و به دو گرایش علوم مهندسی و فناوری مهندسی متمایل شده اس چکیده کامل
    رشته¬های حوزه فنی و مهندسی به¬دلیل رابطه متقابلی که با فناوری و توسعه علمی دارند از اهمیت بسزایی در اقتصاد دانش بنیان برخوردارند. ،. در طول چند دهه اخیر روند اصلی آموزش مهندسی در کشورهای صنعتی مرتباً تغییر کرده است و به دو گرایش علوم مهندسی و فناوری مهندسی متمایل شده است. گرایش فناوری مهندسی برای نیازهای فوری و مستقیم صنعتی است و گرایش علوم مهندسی برای تدوین روشها و استانداردها در طراحی از طریق مدل¬سازی و تجزیه تحلیل و کسب توانایی¬های پایه برای ورود به تحصیلات تکمیلی برای تولید علم و نوآوری می¬باشد. با توجه به اینکه توسعه علمی عمدتاً توسط دانشجویان دکتری با انجام تحقیقات توسعه¬ای در حوزه فنی و مهندسی انجام می¬شود و توسعه فناوری توسط دانشجویان ارشد و مراکز تحقیقاتی در تحقیقات کاربردی محقق می¬گردد، لذا در این مقاله نتیجه مطالعات در باب آموزش علوم و فناوری مهندسی با نگاهی بر تجربیات کشورهای صنعتی ارائه می¬شود و پیشنهاداتی جهت بهبود روش¬های آموزش مهندسی در یک رشته مهندسی ارائه می¬گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - موانع کارآفرینی رشته های کشاورزی در آموزش دانشگاهی
    سولماز   دری
    هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. چکیده کامل
    هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. داده¬های لازم از طریق مصاحبه¬ی نیمه¬ساختاریافته اکتشافی محقق¬ساخته گردآوری شد. با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا 26 مقوله استخراج گردید. مقوله¬ها در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری قرار گرفتند و درجه اهمیت آنها بر اساس طیف لیکرت پرسیده شد. به¬منظور تلخیص متغیرها از تکنیک تحلیل¬عاملی اکتشافی با نرم¬افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. مقدار KMO، 829/0 و مقدار آزمون بارتلت 763/3328 به-دست آمد که در سطح 99 درصد معنی¬دار بود. نتایج تحلیل¬عاملی نشان داد، تبیین کل واریانس توسط 5 عامل استخراج شده از گویه های مورد بررسی، 221/69 درصد است. در این پژوهش، موانع انگیزشی و نگرشی، موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع اقتصادی و محیطی و موانع شخصیتی به ترتیب با تبیین 110/17 درصد، 066/17 درصد، 362/14 درصد، 465/11 درصد و 218/9 درصد از واریانس کل، به عنوان مهمترین موانع کارآفرینی کشاورزی در آموزش دانشگاهی شناسایی شدند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - دانشگاه پیام نور و افق آموزش ترکیبی در آینده
    محمدرضا  زمانی
    آموزش از راه دور، نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن به فرآیند یادگیری – یادهی است، نظام آموزش باز به دليل ويژگي‌هاي ساختاري خود توان توسعه سريع كمي وكيفي را در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف داراست. دانشگاه پیام نور به عنوان تنها دانشگاه دولتی، با نظام آموزش باز و شیوه آموزشی چکیده کامل
    آموزش از راه دور، نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن به فرآیند یادگیری – یادهی است، نظام آموزش باز به دليل ويژگي‌هاي ساختاري خود توان توسعه سريع كمي وكيفي را در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف داراست. دانشگاه پیام نور به عنوان تنها دانشگاه دولتی، با نظام آموزش باز و شیوه آموزشی ترکیبی از مهرماه 1368 در 5 رشته تحصيلي و در 28 مركز، فعاليت آموزشي خود را‌ آغاز كرد و تا ابتدای سال1390 دارای 512 مرکز و واحد بود. در سال 1396 به منظور اصلاح روش‌های مدیریتی و چابک‌سازی تصدی‌گری و ایجاد تشکیلات و ساختار جدید به صورت منطقه‌ای و در راستای تحقق بند یکم برنامه عملیاتی راهبرد یازدهم سند برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور در افق 1419-1399 ساماندهی مراکز، واحد‌ها و رشته‌های تحصیلی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت. در فاز اول طرح، 160 واحد از 490 واحد موجود در دانشگاه ساماندهی شده است و با تبدیل بخش‌های علمی به دانشکده‌ها، رشته‌های تحصیلی نیز ساماندهی شده‌اند. طی سال‌های 1396 تا 1399دانشگاه تلاش کرده که پژوهش‌ها را به سمت کاربردی و کارآفرینی و خلاقیت سوق دهد. تأسیس چندین مرکز رشد، مرکز نوآوری و خلاقیت در استان‌های مختلف نشان از جهت‌گیری دانشگاه به سمت دانشگاه‌های کارآفرین دارد. تقویت بستر الکترونی و استفاده بهینه از امکانات موجود برای بهبود فرایند تولید محتوا و نیز انجام آزمون‌های الکترونی از جمله اولویت‌های دانشگاه می‌باشد که در طول سه سال گذشته همواره مورد توجه بوده است. برنامه راهبردی دانشگاه پیام‌نور در توسعه آموزش الکترونیکی در سه حوزه فناوری، آموزش و سازمانی در حال انجام است. توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز؛ توسعه ابزارهای آموزشی مدرن و مبتنی بر فناوری‌های نوین؛ ایجاد ساختارهای سازمانی متناسب و نیروی انسانی آموزش دیده؛ تولید محتوای الکترونیک به روز، پویا و متناسب با نیاز؛ تامین منابع مالی و شخصی‌سازی آموزش بخشی از چشم‌انداز آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - توسعه و اجرای اثربخش برنامه های ارزیابی عملکرد با رویکرد T.E.A.M و BOS جهت تحقق جامعه اسلامی (مطالعه موردی: مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان مرکزی)
    مهتاب عشقی عراقی
    رویكردهای T.E.A.M و BOS به عنوان روش عملی برای اجرای درست و اثربخش برنامه های ارزیابی عملكرد بیان شده است. استفاده از این رویکردها لازمه داشتن نگاه مثبت و اطلاع كامل نسبت به اهداف و سیاست های ارزیابی، بهره جویی از دانش و شناسایی نسبت به فرآیند ارزیابی، شناسایی دقیق وضعی چکیده کامل
    رویكردهای T.E.A.M و BOS به عنوان روش عملی برای اجرای درست و اثربخش برنامه های ارزیابی عملكرد بیان شده است. استفاده از این رویکردها لازمه داشتن نگاه مثبت و اطلاع كامل نسبت به اهداف و سیاست های ارزیابی، بهره جویی از دانش و شناسایی نسبت به فرآیند ارزیابی، شناسایی دقیق وضعیت فرهنگی و جو سازمانی، مشاهده رفتار، ایجاد محیط فاقد تنش و اضطراب در هنگام ارزیابی، شناسایی وضعیت حقوق و دستمزد، پاداش ها، انتصابات، و...) و نیز اعمال حمایت های دائمی مدیریتی است. این پژوهش با هدف بررسی ویكردهای T.E.A.M و BOS در ارزیابی عملکرد کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در سال 1398 به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از دو پرسشنامه مدیریت عملکرد بالدریچ و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. داده ها به وسیله آزمون های میانگین رتبه ایی خی دو، X2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ارتباطات باز و موثر، دستیابی به اهداف عملکرد تعیین شده و برنامه برای رفتار غیر اثربخش، بازخورد، جهت دهی، مشاهده و نظارت، مهارت، تبادل نظرات و ابراز احساسات در مورد شغل، تدوین یك شرح پست شفاف، استانداردهای عملكرد شغلی و هدف های كاری مناسب، رهبری، آموزش، مشاوره و مربیگری، توانایی ها، رضایت و تعهد شغلی، مشاهده رفتار، صلاحیت های کارکنان با ارزیابی عملکرد کارکنان رابطه معنادار وجود دارد همچنین پیاده سازی درست و دانسته مراحل چهارگانه رویكرد T.E.A.M می تواند اشتباهات رایج در ارزیابی عملكرد را کم یا كنترل كند. جزييات مقاله