شماره 9 سال 2018

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 A-10-248-1 دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات
اصغر زمانی
1 A-10-262-2 بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
امین نیک پور
1 A-10-265-1 شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌ها
فاطمه صادقیان
1 A-10-165-3 تأثیر اخلاق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی، راهبردی برای صنعت)
احمد عربشاهی کریزی
1 A-10-276-1 تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت
رضا مهدی
1 A-10-278-1 بهینه‌پویی برای حمایت از نوآوری: بررسی روند توسعه طرح‌های برنده جایزه بین‌المللی خوارزمی (KIP)
هما قائدشرفی

شماره 10 سال 2018

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
2 A-10-267-1 ارائه الگو در جهت شناسایی عوامل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در استقرار شرکت های زایشی دانشگاه
مریم حافظیان
2 A-10-271-1 پیشرتبه بندی دانشگاه‌ها و صنایع ایران بر اساس شاخص هم‌انتشاری در نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
منصوره صراطی شیرازی
2 A-10-276-2 نقش‌آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‌ای
رضا مهدی
2 A-10-139-1 واکاوی نقش اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی
سیده طیبه موسوی امیری
2 A-10-287-1 دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها
محمد فرزانه
2 A-10-292-1 تخصص گریی هوشمندانه و نقش دانشگاه در تحول اکوسیستم نوآوری به سمت پایداری
محمد زرین جویی

شماره 10 سال 2018

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
3 A-10-230-1 رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش‌تر‌‌ مدارس در فرایند توسعه دانشی کشور
3 A-10-246-1 تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران
سید مرتضی غیور باغبانی
3 A-10-269-1 تعیین رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)
زهره فهرست
3 A-10-280-1 تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی
الهام روح بخش
3 A-10-245-3 استفاده از روش واسپاس به منظور رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های منتخب تهران
عباس جهانگیری
3 A-10-296-1 بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، رهبری تحول‌گرا و یادگیری سازمانی با فرایند حمایت ایده توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد جامع دانشگاه فردوسی مشهد)
امیر رحیم پور

شماره 11 سال 2019

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
4 A-10-282-1 بررسی جامعه شناختی رابطه دانشگاه و صنعت
محمدعلی امیرپورسعید
4 A-10-288-1 کارآفرینی دانشگاهی: طراحی و تدوین یک مدل گام به گام
نادر نادری
4 A-10-214-2 نوآوری و دانشگاه؛ تأملی بر شکل‌گیری و توسعه دانشگاه نوآور
شیوا جوانمردی
4 A-10-147-1 استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
محسن شفیعی نیکابادی
4 A-10-304-1 تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت)
حمید رحیمی
4 A-10-157-2 ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
حسن محمد زاده مقدم

شماره 6 سال 2013

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
5 A-10-50-1 تأثیر پایان نامه های دانشجویی در جهت رشد صنعت تونلسازی (مطالعه موردی: تونل بلند قمرود)
وحید جودکی
5 A-10-64-1 بررسی همکاریهای پژوهشی دستگاههای عضو کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتی منتخب کشور طی سالهای 89 و 90 (با تکیه بر تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات))
مینا نوری
5 A-10-66-1 بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط
ناصر پورصادق
5 A-10-75-1 ارزیابی شرکت‌های فولادسازی با استفاده از الگوی سازمان استراتژی محور
حسین تقوی علیداش
5 A-10-1-1 طراحی و پیاده سازی مدلی در ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی
ناهید شیخان
5 A-10-1-2 تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر
ناهید شیخان

شماره 5 سال 2014

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
6 A-10-32-1 الگوی اثربخش توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری
رضا بندریان
6 A-10-33-1 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران
عمادالدین صیادی
6 A-10-41-1 مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم
علی شهابی
6 A-10-45-1 نیازهای آموزشی مهارتی سرمایۀ انسانی در اقتصاد مبتنی بر دانش
معصومه قارون
6 A-10-1-3 نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش
ناهید شیخان
6 A-10-1-4 سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاه‌ها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری
ناهید شیخان

شماره 7 سال 2014

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
7 A-10-34-4 نیازسنجی کارکنان براساس تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو و ارائه راهکارانگیزشی مناسب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)- (مطالعه ی موردی: حوزه ی منابع انسانی ستاد شرکت ملی نفت ایران)
محمدرضا آقازاده
7 A-10-61-2 سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)
مرتضی ملکی
7 A-10-82-1 دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری
مهدی حمیدی
7 A-10-90-1 بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان
زهرا نظریان
7 A-10-95-1 مدل مارپیچ چهارجانبه: رویکردی نوین در ارتباط صنعت و دانشگاه
صبا کاکاپور
7 A-10-100-1 شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران)
سعیده خبازکار
7 A-10-101-1 تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان)
سیدعلی روح الامینی

شماره 7 سال 2015

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
8 A-10-68-1 بررسی تأثیر عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت
احسان سوری
8 A-10-32-2 بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور
رضا بندریان
8 A-10-102-1 شناسایی و بررسی تاثیر مشوقهای مالیاتی بر پویایی‌ سرمایه‌گذاری در استان خراسان جنوبی
صدیقه سادات شفیعی
8 A-10-105-1 شناسایی تسهیل کننده‌های تجاری‌سازی دانش در حوزه علوم انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
سعید خیاط مقدم
8 A-10-106-1 بررسی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان
فرزین پورتیمور فرد تبریزی
8 A-10-112-1 نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی
غلامرضا بداقی

شماره 7 سال 2015

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
9 A-10-80-1 تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان
رضا شهریاری پور
9 A-10-114-1 نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمانها
زهرا هاشمی دهقی
9 A-10-136-1 دانشگاه کارآفرین و بیم‌ و امیدها در اقتصاد دانش‌بنیان
امین پژوهش جهرمی
9 A-10-92-1 ظهور پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری؛ وجه تمایز دانشگاه سنتی و مدرن
حمید شفیع زاده
9 A-10-158-1 دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه‌ ارتباط دانشگاه و صنعت
طیبه موسوی امیری
9 A-10-1-5 طراحی نظام توسعۀ مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور
ناهید شیخان

شماره 8 سال 2015

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
10 A-10-138-1 ارائه مدل فرآیند هوشمندی فناوری در شرکت های کوچک و متوسط
مهدی هاجری
10 A-10-154-1 مروری بر مدل های خطی تجاری سازی و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها
فرزانه بیات ترک
10 A-10-156-1 تدوین سیاست علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه: ارائه مدل مفهومی و تحلیل تطبیقی
سیده محیا سیدان
10 A-10-160-1 سنجش تطبیقی تاثیر دانشگاه‌های صنعتی کشور بر صنعت و فناوری، یک مطالعه کتابسنجی
عبدالصمد کرامت فر
10 A-10-162-1 نگاهی به نقش دانش‌آفرینی برکارآفرینی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
فرهاد فرهادی امجد
10 A-10-119-2 نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی شرکت های دانش بنیان
پگاه بهببهانی

شماره 8 سال 2016

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
11 A-10-122-2 مطالعه و الگویابی سازمان‌های نوآور و فرآیند طراحی و َعملیاتی کردن این سازمان‌ها
عباسعلِی قدیریان
11 A-10-136-2 دروازه‌بان دانش و فناوری: مفاهیم و اهمیت نقش
امین پژوهش جهرمی
11 A-10-167-1 بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و چالش‌های آن: پژوهشی کیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران
حامد شیری
11 A-10-181-1 شناسایی عوامل موثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت
زهرا احمدی
11 A-10-193-1 عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت
نرگس حسینی
11 A-10-211-1 شناسایی جایگاه اشتغال بخش صنعت در آزاد سازی تجاری و هزینه‌ی صرف شده آموزش عالی
نسیبه زارعی
11 A-10-243-1 بررسی نقش تعدیلگری خلاقیت و نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی

شماره 9 سال 2017

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
12 A-10-238-1 فراتحلیل پیوند صنعت و دانشگاه
زهرا عشریه
12 A-10-245-2 رتبه بندی دانشگاه های منتخب ایران از نظر کیفیت ارائه خدمات
عباس جهانگیری
12 A-10-252-1 نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت
محمد عزیزی
12 A-10-261-1 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
امید بهبودی
12 A-10-165-2 بررسی تاثیر اخلاق سازمانی بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت
احمد عربشاهی کریزی
12 A-10-277-1 شناسایی ارزشهای عمومی تاثیرگذار درفرآیند خط مشی عمومی جهت تحقق منافع عمومی شهروندان
سید مهدی شریفی

شماره 2 سال 2014

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
13 A-10-74-1 شناسایی،تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک مبتنی بر الزامات OHSAS 18001:2007 درموسسات آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)
جعفر امینی
13 A-10-33-1 بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران
صبا کاکاپور
13 A-10-39-1 بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از منظر ذینفعان
ابراهیم صالحی عمران
13 A-10-34-1 بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری
سید احمد محمدی حسینی
13 A-10-41-1 تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان
محمد عزیزی
13 A-10-67-1 عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی
حسینعلی جاهد
13 A-11-70-1 شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری
ف اا